Finlands nationalbiografi

Suomen kansallisbiografia, Finlands nationalbiografi, är ett samlingsverk bestående av 6 000 korta biografier. I biografierna presenteras finländare under en tusenårig period. Biografierna har skrivits som projekt inom Finska Historiska Samfundet åren 1993–2001. Till sin omfattning är Kansallisbiografia det hittills största historieprojektet i Finland. Cirka 700 sakkunniga inom historia, konst, vetenskap, kultur och näringsliv har bidragit med artiklar till biografin.

Föregående omfattande samlingsverk med biografier över finländare, Kansallinen elämäkerrasto, utgavs redan på 1920- och 1930-talen. Jämfört med denna biografisamling är den nya Kansallisbiografia dubbelt så omfattande. I den nya biografin presenteras personer som inte tidigare uppmärksammats i biografier, personer såväl från vår egen tid som från tidigare århundraden.

Av de i biografin återgivna personerna har cirka en fjärdedel varit verksamma under den svenska tiden, det vill säga före 1809. En fjärdedel av artiklarna beskriver personer under tiden 1809–1917, då Finland var ett storfurstendöme i det ryska riket. Hälften av levnadsteckningarna beskriver personer i det självständiga Finland, från och med början av självständigheten år 1917 fram till idag. 13 % av personerna i Kansallisbiografia är kvinnor. Det är inte enbart berömda namnkunniga finländare som tagits med i samlingsverket, utan även mindre kända personer som varit framstående inom sitt verksamhetsområde har fått plats i verket. Även sådana personer som inte är födda i Finland, men som har varit viktiga för Finlands historia har tagits med i biografin.

Professor Matti Klinge är huvudredaktör för Kansallisbiografia och ordförande för redaktionskommittén. Redaktionsarbetet har indelats tidsmässigt: docent Anneli Mäkelä-Alitalo har ansvarat för den svenska tiden, docent Markku Tyynilä för storfurstendömets tid och docent Martti Häikiö för självständighetstiden.

Kansallisbiografia utges både som bokserie och i elektronisk form på internet. De första artiklarna publicerades på internet år 1997. År 1998 utgavs en cd-romskiva, Kuninkaallisia, keisarillisia, tasavaltaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa, som innehåller korta biografier över Finlands regenter. I denna samling biografier får läsaren stifta bekantskap med dem som styrt Finland: med svenska kungar och drottningar, ryska kejsare och kejsarinnor och med det självständiga Finlands presidenter och deras gemål. År 2001 utgavs regentbiografierna i bokform med samma namn.

Den första delen av bokserien Suomen kansallisbiografia utkom i mars 2003. Serien omfattar 10 delar, där de 6 000 biografierna presenteras i alfabetisk ordning. Serien blev färdig år 2007.

Med tanke på utländska läsare har en del artiklar översatts. Läsare har sedan 1999–2000 haft möjlighet att på internet stifta bekantskap med engelskspråkiga biografier över 100 finländare. Dessa artiklar återfinns även i den år 2000 utkomna boken 100 Faces From Finland. A Biographical Kaleidoscope. För att hedra Sankt Petersburgs 300-års jubileum har man år 2003 på Nationalbiografins webbsida publicerat ryskspråkiga biografier över finländare. Boken Sto zametshatelnyh finnov: kaleidoskop biografij kom ut år 2004. De engelsk- och ryskspråkiga biografierna kan läsas avgiftsfritt på internet.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. sammanställer ett svenskspråkigt personhistoriskt verk under namnet Biografiskt lexikon för Finland, som kommer att innehålla en del av Kansallisbiografias artiklar. Det biografiska lexikonet blir färdigt omkring år 2007. Mera information om projektet får man på Biografiskt lexikon för Finlands internetsidor.

Den egentliga biografidatabasen är avgiftsbelagd. På Kansallisbiografias hemsidor finns det 100 utvalda artiklar, samt korta referat av alla färdiga artiklar. Dessa kan läsas avgiftsfritt. Efter varje referat finns en länk genom vilken man kan köpa sig lästid. Denna service finns endast på finska.

Finska Litteratursällskapet övertog år 2002 av Finska Historiska Samfundet det material som producerats inom Kansallisbiografia projektet. Samtidigt grundades Biograficentret som en enhet inom Finska Litteratursällskapets publikationsavdelning. Biograficentret har som uppgift att samla, producera och sprida nationellt viktig biografisk kunskap och personhistoriskt källmaterial. Biograficentern ansvarar även för upprätthållandet av Kansallisbiografia samt för utgivningen av det insamlade materialet.

Yhteystiedot

Biografiakeskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 2 B, HelsinkiOta yhteyttä
Palaute

© Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI

Palaute Yhteystiedot