Etusivu > Paimenmuisto > Lähteitä ja kirjallisuutta

Lähteitä ja kirjallisuutta

Käytetyt lyhenteet

Painamattomia lähteitä

Dosentti, sittemmmin professori Yrjö Blomstedtin 1950-luvulla ja 1960-luvun alkuvuosina kokoama ja 1980-luvun lopulla kirjoittajan käyttöön luovuttama aineisto

Yrjö Blomstedtin lyijy- ja mustekynällä tekemiä muistiinpanoja tuomiokirjoista

Yrjö Blomstedtin lyijy- ja mustekynällä tekemiä reunamerkintöjä (lisäyksiä ja korjauksia) työkappaleina käyttämiinsä Strandbergin ja Leinbergin paimenmuistoihin (valokopiojäljennökset Strandbergin teoksesta Åbo stifts herdaminne I–II ja irtolehtiseksi repeytynyt kappale Leinbergin teosta Åbo stifts herdaminne 1554–1640)

Yrjö Blomstedtin laatima alustava ja osin hyvin keskeneräinen viranhaltijaluettelo Turun hiippakunnan papeista seurakunnittain Halikko–Köyliö (16 lehteä konekirjoitustekstiä): kustakin seurakunnasta kirkkoherrat, kappalaiset, apulaispapit tms. (vain pappien nimet ja virassaolovuodet)

Esko Häklin laatima Turun hiippakunnan pappien bibliografia (12 lehteä konekirjoitustekstiä)

”Ole Gadolins tillägg till Strandberg, tillhör Henrik Borgström” (kolme lehteä konekirjoitettua tekstiä) sekä muutamia muita toisten tutkijoiden lähettämiä lisätietoja (postikortteja, muistilappusia tms.)

Yrjö Blomstedtin ja Eero Matinollin Turun hiippakunnan paimenmuiston 15541809 1. vihkon (SKHST 67:1 1963) esipuheeseen sisältyy yksityiskohtainen selvitys kerätystä lähdeaineistosta ja paimenmuiston henkilötietojen valintaperusteista. Blomstedtin kokoamasta ja käyttämästä lähdeaineistosta ja siitä, miksi teokseen ei ole sisällytetty lähdeviitteitä, selvityksessä todetaan:

Aineisto teosta varten kerättiin toisaalta Opetusministeriön toisaalta Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran antamien apurahojen turvin. 1500- ja 1600-lukujen osalta on käyty lävitse alkuperäislähteistä mm. tilikirjasarjat, tuomiokirjat (yksityiskohtaisemmin v:een 1650, sen jälkeen kursorisesti ja määrättyjä yksittäistapauksia etsien). Erityisesti linnojen vierasluetteloista, Älvsborgin lunnaitten tileistä, tuomiokirjoista ja sakkoluetteloista sekä varsinaisten voudintilien tilimerkinnöistä ynnä kuiteista on löydetty joukko täydennyksiä Leinbergin vv. 1554–1640 paimenmuistoon. Vuoden 1640 jälkeen on manttaalivero- ja muiden luetteloiden ynnä muun tilikirja-aineksen perusteella pyritty laatimaan yhtenäiset viranhaltijaluettelot vakinaisten virkojen haltijoista sekä poimimaan kaikki tiedot ylimääräisinä toimineista papeista. Pohjanmaan osalta on erityisesti mainittava VA:ssa olevaan Elias Robert Alceniuksen kokoelmaan kuuluva aines, nimenomaan ns. Hiereuologica Osthrobothnica. Tältä pohjalta saatuja tietoja on sitten elämäkerrallisin ja perhesuhteita koskevin lisin täydennetty eri tahoilta kerätyllä genealogis-henkilöhistoriallisella aineksella (erilaiset koulu- ja ylioppilasmatrikkelit, paikallishistoriat, sukuselvitykset ym.); 1600-luvun lopulta lähtien on käytettävissä myös jonkin verran seurakuntien historia- ja rippikirjoja. Ruotsissa säilytettävää arkistomateriaalia (tuomiokapitulin kirjeet Kunink. Majesteetille, Biographica, Ecclesiastica sekä sotapappien osalta armeijan vuotuiset palkkauslistat ym.) on lisäksi pyritty käyttämään hyväksi. Tärkeän, joskin vain lyhyen ajanjakson peittävän lähdesarjan ovat muodostaneet tuomiokapitulin pöytäkirjat 1656–1661 (painettu 1899–1902). - - -

Lähdeviittauksia ei - - ole teokseen sisällytetty, mutta teoksen materiaali tulee säilytettäväksi Valtionarkistoon siten järjestettynä, että lähteiden löytäminen on helppoa. Useimmissa tapauksissa antanee edellä tehty selvitys käytetyistä lähteistä vastauksen siihen, mistä yksittäinen tieto saattaa olla peräisin.

Heikki Impiwaaran korjaukset ja täydennykset Strandbergin teokseen Åbo stifts herdaminne I-II

Kirjoittajan 29.11.1995 käsinkopioimia merkintöjä ja valokopioita kouluneuvos Eeva Matinollin omistamasta kappaleesta kyseistä teosta


Kansallisarkisto

Oulun seurakunnan kirkontilit, hautausmaksut


Åbo Akademin kirjasto, Turku

S. Widén, Prästfruar i Åbo stift på 1700-talet. Kirjoittajan muistiinpanoja dosentti Solveig Widénin väitöskirja-aineistoon kuuluvasta kokoelmasta Turun hiippakunnan papinrouvien elämäkertatietoja 1700-luvulta.


Tiedonantoja

Diplomiekonomi Stig Calamnius: kirje elokuussa 1985

Rovasti Tapio Vähäkangas: kirje 14.4.1994

Rehtori, kouluneuvos Eeva Matinolli: keskustelu Turussa syksyllä 1995 (tietoja paimenmuistotutkimuksen alkuvaiheista ja dosentti Eero Matinollin kokoamasta aineistosta yms.)

 

Painettuja lähteitä ja kirjallisuutta (myös valokopioina ja monisteina)

Aakula, Väinö 1955
Kokemäen seurakunnan pappeja vv. 1557–1900. – Kokemäkeä ennen ja nyt. Vanhaa Satakuntaa III. Satakunnan Nuorisoseurojen Liiton julkaisuja. Pori

Aalto, Seppo 1992
Ensimmäinen kirja: 1600-luku. – Seppo Aalto & Kimmo Rentola, Karkkilan eli Högforsin ja Pyhäjärven entisen Pahajärven ihmisten historia. Jyväskylä

Aaltonen, Esko 1945
Somerniemen historia. Forssa

Aejmelaeus, Hannes 1924
Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänade över- och underbefäl, civila tjänstemän och spel. Sammanställda enligt 1653 års militiebok. – SSV 8 1924. Helsinki

Ahonen, Voitto
1988 Uusia pakolaisluetteloita isonvihan ajoilta. – Genos
1990 Valistusmies piispojen varjossa. Laamanni Johan Gezelius-Olivecreutzin elämä 1721–1804. Hist. tutk. 156. Helsinki–Jyväskylä

Ahvenainen, Jorma 1965
1965 Bonelius-suvun varhaispolvet. – Genos
1970 Rovaniemen historia II 1632–1960. Kuopio

Akiander, Matthias 1868–69
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I–II. BNF 13–14. Helsingfors

Akiander, Matthias & Voipio, Iikko B(jörn) 2008
Östra Finlands Herdaminne. Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift intill år 1868 I. Red. Iikko B. Voipio. BNF 176:I. Helsingfors–Vammala

Alanen, Aulis J(ohannes) 1970
Seinäjoen historia I. Seinäjoki

Alanen, Timo & Hiekkanen, Markus & Härme, Jussi & Turkki, Osmo 1999
Somero ja Somerniemi 1449–1999. Someron ja Somerniemen seurakuntien historia. Toimittanut Helena Honka-Hallila. Jyväskylä

Alcenius, Elias Robert 1850
Genealogia Sursilliana. Helsingfors

Alifrosti, Kari
1990 Ruotsin aika n. 1200–1808. – Sauvon historia I. Sauvo
1999 Historia. – Kalannin historia. Kirjoittajat Terhi Nallinmaa-Luoto, Kari Alifrosti. Jyväskylä

Aminoff-Winberg, Johanna 1995
Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Flyktingsförteckningar. Sukutietotekniikka ry:n julkaisuja 4. Helsingfors

Anthoni, Erik 1937
Konflikten mellan hertig Carl och Finland. SSLF. Helsingfors

Appelqvist, Johan & a. 1979
Sursillin suku. Muita korjauksia ja lisäyksiä – Andra rättelser och tillägg. – Genos

Arajärvi, Kirsti
1950 Vesilahden historia. Tampere
1954a Messukylän–Teiskon–Aitolahden historia. Tampere
1954b Lempäälän historia. Tampere
1973 Urjalan historia I. Itsenäisen seurakunnan synnystä kunnalliselämän alkuun n. 1590–1860. Tampere

Autio, Veli-Matti
2003a Aeimelaeus (1500–) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Alftan (1600–) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003c Antell (1500–) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003d Avellan (1600–) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003e Borenius (1600–) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003f Brenner (1500–) sukuja. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003g Carstenius (1600–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003h Enckell (1600–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003i Ervast (1700–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003j Fabritius (1600–) sukuja. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004a Forselius (1600–) sukuja. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004b Forsman (1500–) sukuja. – SKB 3. Helsinki - Hämeenlinna
2004c Fortelius (1600–) suku. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004d Gummerus (1600–) suku. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004e Haartman (1600–) suku. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004f Holsti (1600–) suku. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2004g Idman (1600–) suku. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2005a Lagus (1500–) suku. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna
2005b Lilius (1600–) suku. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2005c Melartopaeus (1500–) suku. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2006a Rein (1600–) suku. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2006b Reuter (1600–) suku. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna

Backman, Christina 1995
Backman i Kristinestad och Backman i Vasa. – Genos

Backman, Wold(emar) 1937
Tvenne gravstenar frän 1600-talet i Nykarleby kyrka. – Genos

Bahne, Eric & Lundén Cronström, Ingegerd 1955
(Släkten) Bahne. – Släktbok Ny följd I:4. SSLF 286. Helsingfors

Bergholm, Axel
(1892–)1901 Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I–II. Kuopio
1920 Släkten Pontáns härstamning. – SSV 3–4 1919-1920. Helsinki–Tampere

Bergholm, Kari 1954
Sinius. – Genos

Bexell, Oloph 1980
Kalmar stifts herdaminne. Det gamla Kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. Del 5 Supplement: Tillägg och rättelser, Personregister. Kalmar – Uppsala

Bidrag till Finlands historia II 1894–1898:
Ransakningar och domar rörande trolldomsväsendet på Åland 16661678. Med understöd af statsmedel i tryck utg. af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors

Björklund, Börje & Berg, Lars Otto & Norrman, Ragnar 2001
Ljusnans kontrakt 1593–1999. Uppsala stifts herdaminne Serie II Pastorat och präster. Redaktör: Ragnar Norrman. Band II:16. Uppsala–Stockholm

Björkman, Hj(almar) 1927
Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. – SSV 10 1926. Helsinki

Björkman, Hj(almar) & Hedman, Karl 1930
Äldre köpmanssläkter i Kristinestad. – SSV 13 1920. Helsinki

Björkman, Hj(almar) & Impiwaara, Heikki 1928
Kokkolan Carlenius-suku. – SSV 11 1927. Helsinki

Blomstedt, Yrjö
1947a Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto Isonvihan ja Suomen sodan välisenä aikana (1721–1808). – SSV 31 1947. Helsinki
1947b Schaeffer (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51
1947c Zidenius, Zidén (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51
1950 Lampelius–Lampeel. – Genos
1952a Militärpräster i Finland 1667–1703. – Genos
1952b Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. – Genos
1955 Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. – Genos
1956 Lempelius–Schraderus. – Genos
1957 Mikael Agricolas ättlingar. Anteckningar kring ett forskningsproblem. – Genos
1958 Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla. Oikeushallintohistoriallinen tutkimus. Diss. Hist. tutk. 51. Helsinki–Forssa
1959 Pälkäneen Collinuksista ja vähän muistakin muutama lisätieto. – Genos
1960 Kirkko ja koulu. – Hämeen historia II noin vuodesta 1540 vuoteen 1721. Hämeenlinna
1965 Ståhlberg-suvun kantaisä. Muutama lisätieto. – Genos
1967 Martinus Olaui, lainsuomentaja ja Juhana III:n kappalainen. – HAik
1969a Westzynthius-suvun alkupolvista muutama lisätieto. – Genos
1969b Westzynthius. – Genos

Blomstedt, Yrjö (ed.) 1973
Liber scholae Aboensis Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. – SSV 40. Helsinki–Turku

Blomstedt, Yrjö & Matinolli, Eero 1963
Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. Åbo stifts herdaminne 1554–1809. 1. vihko Piispat. Tuomiokapitulin jäsenet ja virkamiehet. Seurakuntapapisto: Ahlainen–Hailuoto. SKHST 67:1. Helsinki–Turku

Blomstedt, Yrjö & Soininvaara, Heikki
1948 Kuhmalahden Vehkapuntarin Annalan suku . – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51
1949 Lagus (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51

Blomstedt, Yrjö & al. (23 muuta henkilöä) 1947
Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä Rättelser och tillägg. – Genos

Boldt, Alexander 1937
Frosteruska släktens hemgård. – Genos

von Bonsdorff, Carl
1888 Tvenne krigsmän (Henrik Kristersson och Henrik Johan Spåra) från stora ofredens tid. – FU 3 = SSLF 9. Helsingfors
1904 Åbo stads historia under sjuttonde seklet. Andra bandet. Helsingfors

von Bonsdorff, L(ars) G(abriel) 1929
Den ryska pacificeringen i Finland 1808–1809. Lovisa

von Bonsdorff, Sara 1985
Cirstin Christophersdotter Bondstorph och Ericus Sigfridi Brax. – Genos

Boström, H(enrik) J(ohannes) 1921
1921 Tornion pormestarit 1621 12/5–1921. – Tornio 1621 12/5 1921. Oulu
1929 Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. – SSV 12 1928. Helsinki

Brenner, Alf
1936 Prästerskapet. – Ingå Fagervik Degerby. En västnyländsk byggdekrönika I. Ekenäs
1942 Släkten Korp och adliga ätten Ridderkorp. Några kompletterande uppgifter. – Genos
1944 Förteckningar över flyktingar i Sverige från Finland och Östersjöprovinserna åren 1712–1714. – SSV 28 1944. Helsinki
1953 (†) Sjundeå sockens historia. Första delen. Hangö

Brenner, Magnus 1912
Slägterna Brenner i Finland jemte förgreningar utom landet. Helsingfors

BVL VI 1894
Bidrag till kännedomen af vårt land. Samlade och utg. af K. G. Leinberg. VI. Jyväskylä

Bygdén, Leonard 1923–1928
Hernösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedom om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning I–IV. Uppsala

Byman, Alf 1972
Gammal–Gammelman. – Genos

Bång, Petrus 1683
Christeligh Lijk-Predikan Öfwer den Fordom HöghWyrdige och Höglärde Herren Mag. Henricum Carstenium, Wälförordnadt Biskop i Wijborg: – – Tå Hans Salige Lekamen / medh anseenligh Process, mycket hederligen blef beledsagat til sin Graaf och HwijleCammar / vthi Wijborgz Doom-Kyrckia / Festo Trinitatis (den 3. Junji) Anno 1683. – – Åbo

Cajander, K(arl) A(lexander) († 1911) 1954:
Uudenkaupungin porwarissukuja. Otteita K. A. Cajanderin tutkimuksista. Koonnut lehtori Helmer Winter. Uusikaupunki

Callmer, Christian 1976
Svenska studenter i Wittenberg. Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 17 = PHT 1976:1–2. Stockholm

Candolin, Carolus 1997
Ervastit Haukiputaalla. – Genos

Carpelan, Mirja 1977
Warg–Gallus–Kalm. – Genos

Carpelan, Tor
1890 Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början af 1700-talet (Länsi-Suomi 3). Helsingfors
1914 (Släkten) Allenius (Alléen), Allén. – Släktbok utg. Av Atle Wilskman I. SSLF 107. Helsingfors
1917 Släkten Ilmoni-Granits ursprung. – SSV 1 1917. Helsinki
1937 Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (= Åttartavlor I). Helsingfors
1954–66 Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna II (första bandet A–G), III (andra bandet H–R), IV (tredje bandet S–Ö, redigerat av Arne Ekman) och Personregister uppgjort av Arne Ekman. Helsingfors 1954, 1958, 1965 och 1966

Cederberg, A. R.
1917 Eräs Ross-sukua koskeva hautakirjoitus ja muutamia uusia tietoja suvun vanhimmista jäsenistä. – SSV 1 1917. Helsinki
1935 Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. – SSV 17 (1933). Helsinki
1937 Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561 jälkeen. – SSV 21 1937. Helsinki
1939 Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa v. 1632–1710. – SSV 23 1939. Helsinki
1942 ”De fatis Ostrobothniae notandis.” – Genos
1943 Hiltunen–Hildén. – Genos
1944 Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. – Genos
1946 Piirre vapaaherrallisen Mellin suvun kronikasta. – Genos
1947 Kaksi luetteloa Suuren Pohjan sodan aikaisista pakolaisista. – Genos

Cederberg, Solfrid
1935 Anteckningar om släkten Eosander. – SSV 17 (1933). Helsinki
1937 Den äldre Cederbergska släkten i Finland. – SSV 21 1937. Helsinki

Cederlöf, Johannes 1955
Ekenäs stads historia Del II 1721–1809. Ekenäs

Colliander, O(tto) I(mmanuel) 1907–10
Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimäinen osa. SKHST 8:1. Helsinki

Collijn, Isak 1942–1946
Sveriges bibliografi. 1600-talet I–II. Bidrag till en bibliografisk förteckning av Isak Collijn. Uppsala

Collmar, Magnus & Lenander Fällström, Anne-Marie 2000
Strängnäs stifts herdaminne Del 3. Den yngre Vasatiden. Nyköping

Confessio Fidei 1693 (näköispainos 1993)
Confessio Fidei, Suomen luterilaisuuden ensimmäinen tunnustuskirja. Näköispainos vuonna 1693 ilmestyneestä suomennoksesta. Toimittanut ja selityksillä varustanut Martti Parvio. SKHST 162. Helsinki–Jyväskylä

Dahlström, Svante 1944
Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. – SSV 28 1944. Helsinki

Donner, Harry 1936
Favorinus–Favorin-sukujen alkuperästä. – Genos

Drake, Knut 2003
Åbo domkyrka och byggnadsarkeologin. – Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. Turku

Dreijer, Stig 1970
Åland under stora nordiska kriget. En studie rörande förhållandena på Åland 1700–1721. Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse V. Mariehamn

Durchman, Osmo
1914 (Släkten) Westzynthius. – Atle Wilskman, Släktbok I:2. SSLF 107:2. Helsingfors
1917 (Släkten) Tammelander, Tamelander. – Atle Wilskman, Släktbok II:1. SSLF 138:1. Helsingfors
1925 Polviander-suvun alkuperä ja varhaisimmat polvet 1600-luvun tuomiokirjojen valossa. – SSV 9. Helsinki
1934 Finska anor inom furstehus. – Genos
1941 Tietoja Forsman–Koskimies suvun esipolvista Ruotsissa. – Genos
1945 Caspar Eichmans bibel. – Genos

Ehnqvist, Arthur 1951
Isonvihan aikainen pappismies Henrik Thilgreen ja hänen sukunsa. – Genos

Eilola, Jari
2003a Balls, Gregorius Henrikinpoika. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Brenner, Petrus. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna

Ekko, P. O. 1935
Uudenkirkon T. l. kirkkomuistoja. Uusikaupunki

Ekman, Arne
1947 Släkten Miödh. – SSV 31 1947. Helsinki
1950 Genealogiska strönotiser från karolinska tiden intill 1721. – SSV 33–34 1949–1950. Helsinki

Ekström, Gunnar 1971
Västerås stifts herdaminne II:1 1600-talet. Västerås

Elgenstierna, Gustaf 1925–36
Den introducerade svenska adelns ättartavlor I–IX. Stockholm

Elovaara, E. V. 1931
Jokioisten papit ja pappilat. – Jokioinen 1631–1931. Juhlajulkaisu. Forssa

Enbuske, Matti 1996
Ankarat ajat 1630-luvulta isoonvihaan. – Rovaniemen historia. Jyväskylä

Enckell, Gerald
1989 (Släkten) Enckell. – Släktbok Ny föld III:2–3. SSLF 503:2–3. Helsingfors–Ekenäs
1994 Warnstedt i Finland. – Genos
1996 Släkten Zitting. SSJ 52. Helsingfors–Saarijärvi
2001 Fogdesläkten Callia från Vittis. – Genos

Enwald, Gustaf 1939
Släkten Woiwalenius–Enwald. – SSV 22 1938. Helsinki

Ervasti, Seppo
1978 Kuusamon historia I. Kuusamo
1981 Kuusamon seurakunnan kolme vuosisataa. – Seppo Ervasti & Matti Kyllönen & Ossian Näppä, Kuusamon seurakunnan historia. Kuusamo

Fagerlund, L(ars) W(ilhelm) 1878
Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar. Sommarstudier. Helsingfors

Falck, Henrik (†) 2001
Släkten Orre–Orracus. Arbetet avslutat 1995. – Släktbok, Ny följd III:4. SSLF 503:4. Helsingfors

Falk, Henrik 1985
Släkten Petrejus. – Genos

Fant, Holger & Hedman, Karl 1927
Släkten Fant i Finland och Sverige. – SSV 10 (1926). Helsinki

Favorin, Martti 1986
Siuntion historia. Tammisaari

Federley, Berndt 1962
Konung, ståthållare och korporationer. Studier i Estlands förvaltning 1581-1600. - Commentationes humanarum litterarum 30:1. Helsingfors

Finne, Jalmari 1930
Pacchalenius-suvun alkuperä. – Genos

Fleege, Uno A. 1901
Kultur och utveckling. Kyrkslätt socken, dess natur, utveckling och historia af J. E. Rosberg och Uno A. Fleege. Del II. Helsingfors

Forsius, Arno
1988 Sigfridus Aronus Forsius sotilaspappina 1599–1601. – Genos
2004 Forsius (1600–) suku. - SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna

Frilander, Tarja 1993
Turun piispattaret Ruotsin vallan aikana 1554–1809. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Moniste

Gallén, Jarl 1961
Spårar och Silfverspårar. – SSV 37 1957–1959 1961. Helsinki–Turku

Gardberg, Carl Jacob
1959 Åbo slott under den äldre Vasatiden. En byggnadshistorisk undersökning. SMYA 60. Helsinki
2000 Ensimmäinen ristiretki ja piispa Henrikin hauta Nousiaisissa. – Kansallispyhäkkö: Turun tuomiokirkko 1300–2000. Helsinki–Hämeenlinna

Gardberg, John
1944 Tidsåldrar och öden intill år 1721. – Kimitobygdens historia, utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo
1968 Karis socken från forntiden till våra dagar V. Vasatiden och karolinska tiden. Ekenäs

Gezelius, Birger 1958
En prästman i Dalarna på 1600-talet. Magister Georgius Gezelius och hans familj. Släkthistoriska anteckningar. Falun

Gezelius, Karl Joh(an) 1940
Gesalasäktens ättebalk. Del II. Göteborg

Gillingstam, Hans 1977–79
Leijonmarck (släkt). – SBL 22. Stockholm

Godenhielm, Berndt 1977
Krofogden Wilhelm Pihl. – Genos

Granit, A(rthur) W(ilhelm) 1927
Anteckningar om adliga ätter Gjös och frälsesläkten Kallela. – SSV 10 1926. Helsinki

Granit-Ilmoniemi, E(eli) 1931
Porin kaupungin porvareita ja kauppiaita. Pori

Granström, Thor 1992
Nagu församling och prästerskap. – Nagu sockens historia I. Åbo

Grotenfelt, Kustavi
1900 Tinanostosta (verosta) Suomessa 1567. – HArk 16:2. Helsinki
1902 Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. – HArk 17:2 Helsinki
1914 Muutamia lisiä paimenmuistoihin vanhoista almanakoista vuosilta 1702–04. – SKHSV 2 1912. Helsinki–Jyväskylä

Gräsbäck, Armas 1948
Släkten Ingman och katakresen ”Matts Misch, grytstoppare – – ”. – SSV 32 1948. Helsinki

Grönberg, Artur 1933
Barösund. Ett bidrag till kännedomen om svenskbyggdens historia (Ingå). Helsingfors

(Gyllenius, Petrus) 1622–1667 (julk. 1880–82)
Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 utg. Av R. Hausen 1880–82. Helsingfors

Haggrén, Georg
2003a Angermannus, Abrahamus Andreae. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Brennerus, Jacobus. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Takku (1400–1800) suku. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Hagström, K(laes) A(lfred)
1897 Strengnäs stifts herdaminne I. Strengnäs
1901 Strengnäs stifts herdaminne IV. Strengnäs

Halila, Aimo 1953
Oulun kaupungin historia II 1721–1809. Oulu

Hallio, Kustaa (†) 1936
Suomalaisen virsikirjan virret. Alkuperä ja kehitys. SKS toim. 203. SKHS toim. 40. Helsinki–Tampere

Halme, Ritva 1968
Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. – SKHSV 54–57 1964–1967. Helsinki–Pieksämäki

Hanho, J(uho) T(eofilius) 1947
Suomen oppikoululaitoksen historia I. Porvoo

Hannikainen, Jorma 2006
Suomeksi suomalaisten tähden. Kansankielisen tekstin ja sävelmän suhde Michael Bartholdi Gunnaeruksen Officia Missae -introituskokoelmassa (1605). Diss. Kuopio

Hausen, R(einhold) 1901
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper (I) 1634–1700. – Bidrag till Åbo stads historia. Första serien. Helsingfors.

Havia, Timo 1989
Ruotsinvallan aika. – Piikkiön historia I. Jyväskylä

Havumäki, Urho 1953
Lopen vaiheita. Loppi-Seuran julkaisuja N:o 1. Hämeenlinna

Hedman, Karl
1921 Ross. – SSV 5 1921. Helsinki
1922 Genealogiska notiser hemtade ur Vasa kyrkoböcker. – SSV 6 1922. Helsinki
1923 Släkten Waselius i Österbotten. – SSV 7 1923. Helsinki
1925 Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. – SSV 9 1925. Helsinki

Heikkilä, Kauko 1947
Ikaalisten seurakunnan vaiheita vv. 1641–1941. Pori

Heikkilä, Markku 1989
Linnan pastoraatista kaupunkiseurakunnaksi. Hämeenlinnan seurakunnan historia 1639–1989. Jyväskylä

Heikkinen, Antero
1967 Ahvenanmaan noitaprosessin synty. – HAik
1969 Paholaisen liittolaiset. Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeudenkäyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla (n. 1640–1712). Diss. Hist. tutk. 78. Helsinki–Porvoo

Heininen, Simo
(1974) Marcus Henrici Helsingius. Humanisti ja teologi varhaisortodoksian Suomessa. Diss. SKHST 92. Helsinki–Joensuu
1976 Lehtorikapitulista professorikapituliksi 1604–1721. – Turun tuomiokapituli 1276–1976. Turku–Loimaa
1977a Gabriel Melartopaeus – syrjäytetty suomalainen kirkonmies suurvaltakauden alussa. – SKHSV 64–67 1974–1977. Helsinki–Loimaa
1977b Täydennyksiä isoavihaa edeltäneen ajan piispan- ja rovastintarkastusluetteloihin. – SKHSV 64–67 1974–1977. Helsinki–Loimaa
1980 Die finnischen Studenten in Wittenberg 1531–1553. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A 19. Helsinki
1990 Elämä. Teokset. – Tapani Harviainen & Simo Heininen & Aarre Huhtala, Opi nyt vanha ja nuori. Mikael Agricola ja nykyaika. Helsinki–Keuruu
2000 Keskiaika. – Kansallispyhäkkö. Turun tuomiokirkko 1300–2000. Helsinki–Hämeenlinna
2001 Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. – Genos
2003a Agricola, Mikael. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Favorinus, Gregorius Matthiae. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003c Florinus, Thomas Thomae. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004a Helsingius, Marcus Henrici. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004b Hoffman, Henrik. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2004c Juusten, Paulus. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2005a Vanha Viipurin hiippakunta. – Simo Heininen & Paavo Kortekangas & Esko Koskenvesa & Jaakko Ripatti & Kyllikki Tiensuu, Viipurin–Porvoon–Tampereen hiippakunnan historia. Helsinki
2005b Laurentius Petri Aboicus. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna
2005c Melartopaeus, Gabriel Petri. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2006a Ritz, Jakob. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2006b Rothovius, Isaacus. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2007a Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Helsinki
2007b Stutaeus, Joachimus Matthiae. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna
2007c Tammelin, Lars. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Heininen, Simo & Heikkilä, Markku 1996
Suomen kirkkohistoria. Helsinki

Heino, Ulla
1979 Ahlaisten historia. Pori
1987 Eurajoen historia I. Jyväskylä

Heinänen, Hannu 1993
Sallan historia. Jyväskylä

Hellemaa, Pekka & Järvenpää, Antti & Rajala, Liisa
2010a Jaakko Finnon hauta. – Genos (nro 3)
2010b Henrik Finnon uran alkuvaiheita. – Genos (nro 4)

Hellström, Gunnar 1951
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel. Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. Stockholm–Västerås

Henriksson, Bjarne
1980 En prästmans öde i Jomala för 300 år sedan. – Åländsk odling Årsbok 1980
1989 Prästmän på Åland under 500 år. Ålands högskola 1989:2. Mariehamn–Åbo

Herlin, Heikki H(ugo) 1977
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa, täydennysosa: Harald Herlin, lisäyksiä ja korjauksia.

Hertzberg, Åke A(lfred) 1933
Släkten Hertzbergs ursprung. – Genos

Hertzen, Erik von
1973 Paimion historia vuoteen 1721. – Paimion historia. Hämeenlinna
1987 Kiikalan historiallinen aika. – Anja Sarvas & Erik von Hertzen, Kiikalan historia. Jyväskylä

HFKP I–VII 1892–1907: Handlingar rörande finska finska kyrkan och presterskapet. Utgifven af K. G. Leinberg. Jyväskylä, Helsingfors

Hiekkanen, Markus 2003
Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki–Keuruu

Hiidenheimo, Pentti 1958
Korp. – Genos

Hiltunen, Esa 1988
Ruotsin vallan aika. – Liedon historia I – aikojen alusta vuoteen 1809. Turku

Hiltunen, Mauno
1982 Kempeleen historia. Oulu
1996 Siikajokilaakso keskiajalta vuoteen 1860. – Siikajokilaakson historia I. Oulu

Hipping, A(nders) J(ohan) 1845, suomennos 1965
Beskrifning öfver Wichtis socken. Helsingfors; suomennos W. J. P. Hidén, julkaisija Vihti-Seura. Helsinki

Hockman, Tuula 2007
Kokemäen ja Harjavallan talonhaltijat keskiajalta noin vuoteen 1900 sekä Kokemäen ja Harjavallan torpat ja niiden haltijat 1891–1900. – Tuula Hockman & Tapio Salminen, Kokemäen ja Harjavallan historia I:2. Jyväskylä

Hoffman, Kai 2003
Falander (1500–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna

Holmquist, Hjalmar 1933
Reformationstidevarvet 1521–1611. Svenska kyrkans historia III:1–2. Stockholm

Holmström, Rafael 1937
Eerikki Eerikinpoika Sorolainen, piispa ja teologi, kansanopettaja ja saarnaaja. Diss. SKHST 39. Helsinki–Hämeenlinna

Hormia, Yrjö
1940 Pyhämaan Melander-suku. – Genos
1945 (uudempi laitos 1980) Sukukirja. Kirkkoherra Matthias Melanderin (1639–1674) jälkeläisiä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden ympäristössä. Pori 1945; Uudempi laitos. Täydennys ja lisäkoonti Tyyne Kaitila. Uusikaupunki 1980

Hornborg, Harald 1928
Bidrag till kännedom av å Finlands Riddarhus icke upptagna adliga ätter av utländskt ursprung X. Witting. – SSV 11 1927. Helsinki

Hultman, Emmy 1932
Svartå kyrkoarkiv och västnyländsk släktforskning. – Genos

Hytönen, Pentti 1995
Kangasalan kirkko ja sen palvelijat 1400 - 1995. Kangasala

Hämäläinen, Heikki 1991
Ähtärin Peränteen Mäkisipin Sipilä- ja Perander-suvut. – Genos

Härme, Jussi 1993
Historiallinen aika. – Rengon historia. Jyväskylä

Ignatius, K(arl) E(mil) F(erdinand) 1884
Eräs yliopistolaismeteli Turussa 1600-luvulla. – HArk 8 (1884). Helsinki

Ikola, Niilo 1926
Bertuli Hordelin Passio. Virittäjä (s. 23–25)

Ilmoniemi, Arvi
1950 Östen Sursillin avioton (?) poika ja hänen jälkeläistensä sukulaisuussuhteita. – Genos
1961 Olof Jönsson Snellman Kristiinankaupungissa. – Genos
1965 Oulun Dahl-suku. Oikaisuja ja täydennyksiä. – Genos
1966 Johannes Rothovius – Hans Rooth(e). – Genos

Impiwaara, Heikki
1921 Kröger. – SSV 5. Helsinki
1922 Simelius-suvun alkuperästä. – SSV 6. Helsinki
1927 Pappila–Junelius–Junell. – SSV 10 (1926). Helsinki
1936 Eräitä Maskun Hemmingin jälkeläisiä. – Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja IV. SKS Helsinki
1941 Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. – Genos
1942 Antti Thuronius ja hänen sukunsa. – SSV 26 1942. Helsinki
1944a Mathesius. Täydennystä Bergholmin sukukirjaan. – Genos
1944b Turun tuomiokirkon taloudenhoitajat. – Genos
1945 Jokunen lisä Bergholmin Sukukirjan Dahlsuvun alkutauluihin. – Genos
1948 Kuoliko piispatar Margareta Hahn-Tammelin v. 1718? – Genos

Impola, Heikki
1960 Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. – Genos
1962 Kiikalan seurakunta 1662–1962. Vammala
1995 Karkun Collinus-suvun alkuperä ja ensimmäiset polvet. – Genos
2003 Laivakirjuri Bertil Olofsson. – Genos

Impola, Henrik
2011 Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet. SSJ 59. Helsinki–Saarijärvi

Innamaa, Kerttu
1952 Kaarinan pitäjän historia II osa. Turku
1982 Perniön historia II. Salo

Itkonen, Tuomo
1945 Keminlapin apostolit J. Pictorius, E. Fellman ja G. Tuderus: piirteitä 1600-luvun lapinlähetyksestä. – SKHSV 31–32 1941–1942. Helsinki
1968 Kemin ja Keminlapin muinaisia pappeja. – Jatuli 12
1981 Inari. Inarin kirkkojen ja paimenten muisto. (Rovaniemi)

Jacobowsky, C. Vilh(elm) 1928
Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. – PHT 1927

Jansson, Gerd 1970
Trolldomsprocesserna på Åland. – Åländsk odling. Årsbok

Jokipii, Mauno
1949 Pieniä lisätietoja Satakunnan papeista 1500-luvulla. – Genos
1954a Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I vv. 1640–1721. Helsinki
1954b Tuomas Rajalenius. – SKHSV 41–42 1951–1952. Helsinki
1959 Vanhan Ruoveden pitäjän historia eräkaudesta isoonvihaan. – Vanhan Ruoveden historia I. Vammala
1960 Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. Hist. tutk. 48:2. Helsinki–Forssa
2006 Thomas Rajalenius. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna

Junnila, Heikki 1983
Eräkaudesta isonvihan loppuun. – Järviseudun historia I. Esihistoriasta 1850-luvulle. Toimittaneet Heikki Junnila ja Heikki Rantatupa. Vaasa

Jussila, Osmo 1977
Nummen historia. Vammala

Jutikkala, Eino 1934
Sääksmäen pitäjän historia. Jyväskylä

Juva, Mikko 1955
Varsinais-Suomen seurakuntaelämä puhdasoppisuuden hallitsemina vuosisatoina (1600–1808). Diss. Varsinais-Suomen historia VII:3–4. Turku

Jäntere, Kaarlo 1959
Luostariajasta isoonvihaan. – Naantalin historia II:1. Turku
Isostavihasta Suomen sotaan. – Naantalin historia II:2. Turku

Jörgensen, Arne
1911 Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868. Nyland. Samlingar utgivna av Nyländska avdelningen. Sjunde häftet. Helsingfors
1934 Kyrkoherden i Borgå Ericus Simonis' autobiografi. – SSV 16 (1932). Helsinki

Kajanto, Iiro
2004a Hartman, Samuel. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004b Juslenius, Gabriel. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2005 Lund, David. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna

Kaleva, Jouni 2007
Kuka oli Haukiputaan kappalaisen Carolus Henrici Kranckin isä? – Genos

Kaleva, Jouni & Laaksonen, Tarja & Pihlajaniemi, Markku 2004
Kuka oli Pyhäjoen kirkkoherra Henrik Ahlholmin vaimo? – Genos

Kallinen, Maija
2005a Kexlerus, Simon Svenonis. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna
2005b Miltopaeus, Martin. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna

Kallio, V(äinö) J(ohannes)
1930 Halikon historia. Forssa
1932a Kiikalan vaiheita. Helsinki
1932b Uskelan kirkollisia vaiheita. Salo

Kankaanpää, Matti J.
1992 Gummerus–Pihkalan suku. SSJ 43. Jyväskylä
2003 Karl Frosteruksen tytär Vappu. – Genos

Kansanaho, Erkki
1947 Hallen pietismin vaikutus Suomen varhaisempaan herännäisyyteen. Teologianhistoriallinen tutkielma. Diss. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 46. Helsinki
1954 Suomalaiset yltiöpietistit Lauri Ulstadius ja Pietari Schaefer. – SKHSV 41–42 1951–1952. Helsinki

Karttunen, M(auno) O(lavi) 1964
Kyrönmaan vaiheita. Isonkyrön, Vähänkyrön ja Ylistaron kotiseutukuvaus. Seinäjoki

Kaukovalta, Kyösti 1917–29 (uusi kielellisesti korjattu painos 1961–69)
Uudenkaupungin historia I–II. Uusikaupunki

Kauppinen, Arto 1987
Reisjärven seurakunnan historia. – Reisjärven kirja. Toimittanut Juha Maijala. JYY:n kotiseutusarja N:o 26. Jyväskylä

Kerkkonen, Gunvor 1964
Keskiaika ja 1500-luku. – Pohjan pitäjän historia. Osa I. Porvoo

Kerkkonen, Martti 1983
Limingan Krankat. – Acta Societatis Historicae Ouluensis Scripta historica VIII. Oulun Historiaseuran julkaisuja Tomus VIII. Oulu

Kerkkonen, Veikko 1976
Janakkalan historia. Helsinki

Keränen, Jorma 1977
Paltamon seurakunnan historia. Kiuruvesi

Keskitalo, Oiva 1964
Hausjärven historia. Hämeenlinna

Kiiskinen, Terhi 2004
Forsius, Sigfridus Aronus. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna

Kjellander, Rune 2003
Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm–Västervik

Kleberg, H. Johan S.
1930 Krigskollegii Historia. Biografiska anteckningar 1630–1865. Stockholm
1935 Amiralitetskollegium – marinförvaltningen. Biografiska anteckningar 1634–1934. Stockholm

Klemetti, Heikki 1932 (näköispainos 1987)
Kuortaneen vaiheita sanoin ja kuvin. Muistojulkaisu pitäjän 300-vuotisjuhlaan 1932. Näköispainos vuonna 1932 painetusta laitoksesta. Hämeenlinna

Klinge, Matti
1988 Universitetet som institution, Undervisning och studier. – Matti Klinge & Rainer Knapas & Anto Leikola & John Strömberg, Kungliga Akademien i Åbo 1640–1808. Helsingfors Universitet 1640–1990. Första delen. Helsingfors–Keuruu
2006 Petraeus, Aeschillus. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Klockars, Johannes 1961
Första boken om Malax. Sammanställd av Johannes Klockars. Andra upplagan kompletterad av Anders Klockars. Vasa

Knaapinen, M(aunu) A. 1947
Kiskon entisyyttä. Salo

Koivisto, Olavi
1962–66 Euran, Honkilahden ja Kiukaisten historia I–II. Vammala
1969–76 Laitilan historia I-II. Vammala

Koivunen, Pentti 1997
Kristinuskon vaikutus. – Keminmaan historia. Jyväskylä

Kojonen, Eero
1963 Alavuden historia I. Alavuden vaiheita esihistoriallisesta ajasta vuoteen 1918. Jyväskylä
1971 Sursillin suku. Genealogia Sursilliana. Helsinki–Tapiola
1993 Alahärmän historia I. Alahärmän alueen vaiheet jääkauden jälkeiseltä ajalta vuoteen 1867. Vammala

Kolehmainen, Antti 1996
Stodius-suvusta. – Genos

Koskenvesa, Esko
1970 Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. – SSV 39. Helsinki–Turku
1984 Synodaalikokous Porvoon hiippakunnan hallinnossa 1723–1870. Diss. SKHST 130. Helsinki

Koskimies, Lauri 1952
Forsman, Koskimies, Yrjö-Koskinen (-suku). – US III. SSJ 20. Helsinki 1952–70

Koskimies, Y(rjö) S(amuel)
1948 Pälkäneen Collinukset. Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. – SSV 32 1948. Helsinki
1960 Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aika. – Hämeen historia II noin vuodesta 1540 vuoteen 1721. Hämeenlinna

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi 2009
Kokemäen Äimälän rusthollin kaupat 1686–1727. Lisätietoja Äimän, Moliisin, Pelselstiernan ja Gjösin suvuista. – Genos (3/2009)

K(oskinen), Y(rjö) 1850
Bidrag till Åbo stifts herdaminne. – Morgonbladet n:o 82 1850

Koskull, Walter von 1966
1600-luku ja 1700-luvun ensi vuosikymmenet. Pohjan pitäjän historia II osa. Porvoo

Kotivuori, Yrjö 2005
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Verkkojulkaisu 2005
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/>

Koukkula, Tuomo
1967 Vanhan Ruoveden historia II:1: Kuru, Pohjaslahti, Ruovesi, Vilppula ja Virrat isostavihasta 1860-luvulle. Vammala
1972 Pälkäneen historia 1500-luvulta 1860-luvulle. – Pälkäneen historia. Vammala

Kouri, Erkki I(lmari)
1982 Nuori Ericus Erici ja esivalta. – SKHSV 72. Helsinki–Saarijärvi
1984 Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin postillan lähteet. SKHST 129. Helsinki–Jyväskylä
2003 Ericus Erici Sorolainen. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna

Krook, Tor 1969
Seurakunta ja papisto. – Kaarlelan pitäjän historia I. Turku

Kukkanen, Kari 2001
Armfelt olikin Arenfelt. – Genos

Kurtén, Love
1970 Kring Orivesisläkten Wanaeus. – Genos
1992 Gåtorna kring Sigfrid Aronus Forsius. – Genos

Kurvinen, P(ietari) J(oonas) I(mmanuel) 1929
Suomen virsirunouden alkuvaiheet v:een 1640. SKS toim. 180. Helsinki–Porvoo

Kuuliala, Wiljo-Kustaa 1948
Kalvolan vaiheita. Riihimäki

Kuusi, Matti (†) 2005
Lilius, Henrik. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Laakso, Veikko 1986
Suur-Loimaan historia I. Esihistorialliselta ajalta vuoteen 1721. Loimaa

Laasonen, Pentti
1977 Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia. SKHST 103. Helsinki–Loimaa
1983 Papinvirkojen täyttö Suomessa myöhäiskaroliinisena aikana 1690–1713. SKHST 124. Helsinki–Saarijärvi
1991 Suomen kirkon historia 2. Vuodet 1593–1808. Porvoo
2003a Alanus, Georgius Christophori. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Bång, Petrus. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004a Gezelius, Johannes vanhempi. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004b Gezelius, Johannes nuorempi. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2004c Gezelius, Johannes (Nepos). – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Terserus, Johannes. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Lagström, Hugo
1927 Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. – SSV 10 (1926). Helsinki
1949 Om släkten Zidenius' äldsta led. – Genos
1953 Porilaisia Sticku-sukuja. – Genos
1956 Kaksi Prytz-sukua Porissa. – Genos
1957 Lisiä Moliis-suvun sukuluetteloon. – Genos
1960 Kaksi Rotkus-sukua. – Genos

Lagus, Vilh(elm) 1889–1906
Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL–MDCCCXXVII. Åbo Academis studentmatrikel å nyo upprättad I, II, Suppl. SSLF 11. Helsingfors 1889–95, 1906

Laine, Esko M(atti)
1996 Isaacus Laurbecchius ja Turun akatemia. Erään virantäytön sosiaalihistoria myöhäiskaroliinisena aikana. – Esko M. Laine, Yksimielisyys–sota–pietismi. Tutkimuksia suomalaisesta papistosta ja yhteiskunnasta kolmikymmenvuotisesta sodasta pikkuvihaan. Diss. Helsinki–Saarijärvi
2005 Laurbecchius, Isaacus. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna

Laine, Tuija
1996 Laine, Tuija & Nyqvist, Rita (toim.) Suomen kansallisbibliografia (SKBibl.) 1488–1700 hakemistoineen. SKS toim. 643. HYJ 60. Helsinki–Vammala
1997 (toim.) Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. SKS toim. 686. Helsinki–Vammala
2003a Arenius, Olaus. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Florinus, Henricus. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2006a Raumannus, Jacobus. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2006b Raumannus, Jonas Matthiae. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Tammelinus, Gabriel. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Lampola, Viljo 1937
Lappajärven seurakunta 1637–1937. Helsinki

Landgrén, Folke 1950
(Släkten) Utter. – Släktbok Ny följd I:3. SSLF 286:3. Helsingfors 1952

Lappalainen, Jussi T(apani) 1976
Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia Historica Jyväskyläensia 12. Joensuu

Laure, Inga 1984
Granroth. – Genos

Laurén, Åke 1947
Kyrkoherden i Pemar Martinus Johannis efterkommande. – Genos

Lehtinen, Erkki
1961 Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600 – n. 1680). Diss. Hist. tutk. 60. Helsinki–Lahti
1963 Asutuskaudelta Suomen sotaan. – Lapuan historia I. Vaasa
1967 Keskiajalta 1860-luvulle. – Suur-Ulvilan historia I. Pori

Leijonhufvud, Karl K:son 1925
Flyktingarna från Finland och Östersjöprovinserna 1700–1722 i Strängnäs stift. – Svensk militärtidskrift 1925:8

Leikola, Anto 2006
Palander (1600–) sukuja. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Leinberg, K(arl) G(abriel)
1893 Skolstaten i nuvarande Åbo stift och dettas förra andel af Kuopio stift intill den 1 juli 1870. BNF 53. Helsingfors
1895 Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne. SKHST 1. Helsinki–Porvoo
1902 Om finske presters deltagande i Upsala mötes beslut 1593. – HArk 17. Helsinki
1903 Åbo stifts herdaminne 1554–1640. SKHST 5. Helsinki
1906 Finlands territoriala församlingars namn, ålder, utbildning och utgrening. SKHST 7. Helsinki

Lempiäinen, Pentti
1967 Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isoavihaa. SKHST 73. Helsinki–Joensuu
1968 Canutus Martini Carelius. – SKHSV 54–57 1964–1967. Helsinki–Pieksämäki
1973 Turun hiippakunnan tarkastuspöytäkirjat isonvihan ajalta. SKHST 90. Helsinki–Vammala
1974 Kaksi tiedonantoa. 2. Lisiä isoavihaa edeltäneen ajan tarkastusluetteloihin. – SKHSV 62–63 1972–1973. Helsinki–Rauma
2003a Abrahamus Abrahami Ikalensis. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Finno, Jacobus. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004 Hemminki Henrikinpoika Maskulainen. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2005a Lithovius, Zacharias. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2005b Murenius, Boëtius. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2006a Nycopensis, Andreas Laurentii. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Liakka, Niilo 1934 (näköispainos 1986)
Ilmajoen pitäjä. Vaasa (näköispainos Ilmajoki)

Liedman, Elvir 1960
Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 36. Lund

Lindberg, Julius 1930
Församlingen, kyrkan och prästerskapet. – Kyrkslätt förr och nu. Till 600-årsfesten 1930 utgiven av Kyrkslätt Hembyggsförening under redaktion av Algot Jansson. Helsingfors

Lindeqvist, K(arl) O(lof)
1919 Isonvihan aika Suomessa. Porvoo
1926 Hämeenlinnan kaupungin historia Ruotsin vallan aikana. Hämeenlinnan kaupungin historia II osa. Hämeenlinna

Lindh, Erik
1939 Några kompletterande uppgifter till släkten Woiwalenius–Enwald. – SSV 22 1938. Helsinki
1941 (Släkten) Alftan, Alfthan, von Alfthan. – Släktbok Ny följd I.1. SSLF 286:1. Helsingfors

Litzen, Veikko 1980
Perniön varhaisempi historia: Kirkkoherra Anders Gadolinin pitäjänkertomus vuodelta 1753. – Perniön historia (I). Salo

Loimaranta, Sakari 1941
Erikssonien mystillis-separatistinen liike vuoteen 1745. Diss. SKHST 43. Helsinki–Lahti

Louhelainen, O(tto) A(leksander) 1925
Hämeenkyrön pitäjän paimenmuisto I. Tampere

(Lundén, Michael) 1911
Series Sacellanorum in Mezämaa. Julkaissut Niilo Ikola. – Satakunta 2.

Luostarinen, Laura 1980
(Kirkkojen esittelytekstit). – Suomen kirkot ja kirkkotaide 2. Vastaava toimittaja Markku Haapio. Lieto

Luther, Georg
2000 Herdaminne för Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704–1940. SSLF 620. Helsingfors
2009 (Släkten) Herkepaeus – Släktbok Ny följd IV: 1–2. Helsingfors–Borgå

Luukko, Armas
1945 Etelä-Pohjanmaan historia III. Nuijasodasta Isoonvihaan. Vaasa
1946 Pohjalaisen osakunnan nimikirja I. Album Nationis Ostrobottniensis 1640–1713. Vaasa
1950 Etelä-Pohjanmaan historia II. Keskiaika ja 1500-luku. Helsinki
1957 Suur-Lohtajan historia I. Esihistoriallisesta ajasta Suomen sotaan. Kokkola
1971–79 Vaasan historia I–II. Vaasa
1975 Laihian historia II. Asutuksen alusta isonvihan loppuun. Vaasa
1983 Nurmon historia I. Historiallisen asutuksen alusta kunnallishallinnon perustamiseen. Vaasa

Lydén, Eliel L(aurentius) 1947
Lydén (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51

Lähteenoja, Aina
1932 Rauma 1600–1721. Rauman kaupungin historia II. Rauma
1933a Woijola–Wojolanus ja Pungila–Pungman -suvut Raumalla. – Genos
1933b Raumalaisia porvareita 1600-luvulta. – Genos
1934 Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. – Genos
1935 Rauma 1721–1809. Rauman kaupungin historia III. Rauma
1936 Raumalainen Tackou-suku. – Genos
1938 Takila–Toclenius–Tocklin suku. – Genos
1946 Rauma vuoteen 1600. Rauman kaupungin historia I. Rauma
1949 Suur-Huittisten pitäjän historia vuoteen 1639. Vammala

Manninen, Ohto
1971 Paltamon Koutaniemen Svahnit. – Genos
1990 Cajanusten esiäiti. – Genos

Markkanen, Erkki 1983
Vanhan Viitasaaren historia. Jyväskylä–Saarijärvi

Matinolli, Eero
1955 Turun hiippakunnan papinvaalit ja papinvirkojen täyttäminen aikakautena 1721–1808. Sosiaalihistoriallinen tutkimus. Diss. TYJ B 51. Turku
1958 Kilpailua koulu- ja pappisviroista isonvihan jälkiaikana. – Genos
1962 Utajärven kirkollinen elämä ja koululaitos. Helsinki
1963 Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I–II (SKHS monisteita I). Helsinki
1969 Suur-Pyhäjoen historia uuden ajan murroksesta 1860-luvulle: Kirkollinen elämä. – Suur-Pyhäjoen historia vanhimmista ajoista 1860-luvulle. Toimittanut Eero Matinolli, kirjoittaneet Olavi Huikari, Matti Huurre ja Eero Matinolli. Kokkola
1976 Turun tuomiokapitulin matrikkeli. Turku–Loimaa

Matinolli, Eeva
1959 Kirkko ja koulu 1600- ja 1700-luvuilla. – Naantalin historia II:3. Turku
1982 Rymättylän historia I. Ruotsin vallan aika. Turku
1989 Tyrnävän seurakunnan historia. Pieksämäki

Meinander, K(arl) K(onrad) 1932
Ett prästpar från 1690. – Genos

Melander, K(urt) R(einhold)
1906–1908 Suomen edustajista aatelis-, pappis- ja talonpoikaissäädyssä Ruotsin valtiopäivillä 1617–1674. – HArk 20:II. Helsinki
1936 Drag ur Åbo hovrätts äldre historia och ur rättslivet i Finland under förra hälften av 1600-talet. Juridiska föreningens i Finland Publikationsserie 3. Helsingfors

Melander, Toini 1951–59
Personskrifter hänförande sig till Finland 1562–1713. Bibliografisk förteckning. HYKJ 22. Helsinki

Mickwitz, Axel & Möller, Sylvi 1951
Kokkolan kaupungin historia I osa. Ajanjakso 1620–1713. Turku

Mikander, Kaj (red.) 1959
Ålands urkundssamling 2:1. Åländska handlingar 1530–1634 I. Jordeböcker 1557–1605. Helsinfors

Mikonmäki, Timo 1993
Pormestari Zacharias Boeliuksen suku. – SSV 43. Helsinki–Pieksämäki

(Murenius, Boëtius) 1908
Boëtius Murenius' Acta visitatoria 1637–1666. Utgifna af Kaarlo Österbladh. SKHST 6. Borgå

Mäkelä, Anneli 1984
Kaupungin perustamisesta Pohjan sotaan 1649–1700. – Kristiinankaupungin historia I. (Vaasa)

Mäkelä-Alitalo, Anneli
2003a Agricola, Kristian. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Alanus (1600–1900) suku. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003c Capsia, Margareta. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2006a Ross (1100–1900) suku. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2006b Sacklinius, Lars. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna

Mäntylä, Eero 1976
Hattulan historia. Hämeenlinna

Mäntylä, Ilkka
1971 Tornion kaupungin historia 1. osa 1621–1809. Tampere

Mäntylä, Ilkka (†) & Luukko, Armas (†)
2004 Geet, Jacobus Sigfridi. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna

Mäntylä, R(eino) A(ntero) 1960
Raision vaiheet 1600-luvun alusta ison vihan päättymiseen. – Raision historia I. Turku

Möller, Pontus & Paulsen, Karl Johan & Knorring, Gotthard von 2000
Ätterna Knorring. SSJ 55. Helsingfors–Jyväskylä

Nallinmaa-Luoto, Terhi 1983
Hämeenkyrön historia 1600–1721. – Hämeenkyrön historia I. Vammala

Neovius, Ad(olf)
1890–1891 Ur Finlands historia. Publikationer ur de Alopaeiska pappren I. Helsingfors–Borgå
1898 Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeli. Kuopio
1899, 1902 (utg.) Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 18.7.1656–8.11.1658, II 8.11.1658–16.9.1661. SKHS toim. 1–2. Borgå
1910 Lohjan pedagogian opettajat. – Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen XX (Ylipainos Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirjasta vihk. 2–3 1910). Helsinki
1912 Om uppkomsten av Finlands äldsta regala gäll. – SKHSP 10 1909–1910. Helsinki–Jyväskylä

Niemelä, Jari 1986
Oman seurakunnan perustamisesta Uudenkaupungin rauhaan (1639–1721). – Punkalaitumen historia I. Vammala

Nikander, Gabriel 1945
Kokkolan kaupungin historia II osa. Ajanjakso 1714–1808. Turku

Nikander, Hagar 1981
Espoo 1700–1865. Ruotsinkielisestä alkuteoksesta Esbo 1700–1865 suomentanut Aarne Valjakka. Espoo

Nikula, Oscar
1938 (uusi painos 1986) Tenala och Bromarf socknars historia II. Ekenäs
1987 Kirkko ja koulu. – Oscar & Sigrid Nikula, Turun kaupungin historia 1521–1600. Toinen nide. Turku

Nikula, Sigrid 1981
Korsnäs kyrka. – Korsnäs historia. Närpes

Nordlund, K(arl) I(var) 1928
Blad ur Närpes historia. Första delen. Vasa

Nuorteva, Jussi 1997
Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640. Diss. SKHST 177. SHS Bibliotheca historica 27. Helsinki

Nurminen, Raili 1970
Säkylän historia. Jyväskylä

Nyholm, Leo
1966 Carlman. – Genos
1978 Släkten Forbus' äldsta led. – Genos
1979a Sursillin suku. Tillägg och rättelser. – Genos
1979b Bonelius–Brax. – Genos
1985 Granroth. – Genos
1988 Österbottniska nationens matrikel I. – Genos
1994 Josander–Jusander. – Genos
1995 Sursillin suku. Tillägg och rättelser. – Genos
1996 Miödh. – Genos

Nyman, Vald(emar) 1947
Personhistoriska förbindelser mellan områdena för de gamla Linköpings och Åbo stiften. – Kalmar Nations skriftserie n:o 24 1947

Nyyssölä, Heikki 1952
Täydentäviä tietoja Karkun Collin-sukuhaarasta. – Keuruun Murtomäen suku II. Julkaisija Keuruun Murtomäen sukuyhdistys. Vammala

Oja, Aulis
1937 Valpuri Innamaa. Turkulainen suurporvari 1500-luvulta. – VMK 6. Turku
1944 Keskiajan ja 1500-luvun Maaria. – Maarian pitäjän historia I osa. Tampere
1946 Kaarina keskiajalla ja 1500-luvulla. – Kaarinan pitäjän historia I osa. Turku
1949 Kosken T. l. seurakunta 1647–1947. Forssa
1955 Lounais-Hämeen papisto 1492–1972. – LHKM Vuosik. 24. Forssa
1956a Kiskon pitäjänkertomus vuodelta 1753. – Kotiseutu
1956b Järviseudun ensimmäiset papit. – Järviseudun Joulu 1956
1958 Perttelin historia. Salo
1959 Marttilan pitäjän historia. Forssa
1960a Evijärven paimenmuisto 1760–1960. – Järviseudun Joulu 1960
1960b Raision keskiaika ja 1500-luku. – Raision historia I. Turku
1960c Jacobus Matthiae Platessa. – Genos
1964 Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika ja Henrik Hoffman. – Genos
1966 Maskun historia. Turku
1967 Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. – Genos
1970 Pacchalenius-suvun alkupolvet. – Genos
1974 Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa sukuperä. – Genos
1976 Muutama Frisius lisää. – Genos
1977 (†) Nousiaisten historia I. (Turku)

Ojanen, Eeva
1954 Laurentius Petri Aboicus-Tammelinus ja hänen sukunsa. – LHKM Vuosik. 23. Forssa
1957 Tammelan seurakunta ja sen papisto 1700-1772. – LHKM Vuosik. 26. Forssa
1973 Tammelan seurakunnan historia. Forssa
1989 Urjalan seurakunnan historia. Forssa
1990a Espoon seurakuntahistoria. Espoo – Lappeenranta
1990b Tammelan seurakunnan historia. Uusi laajennettu laitos. Forssa

Olsson, Bror 1947–51, 1980
Kalmar stifts herdaminne. Det gamla Kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. Delar 1–4, del 5 Supplement Tillägg och rättelser utgivet av Oloph Bexell. Kalmar - Lund

Onnela, Samuli 1995
Sodankylä, Sompio ja Keminkylä osana Kemin Lappia vuoteen 1747. – Aimo Kehusmaa & Samuli Onnela, Suur-Sodankylän historia 1. Jyväskylä

Orkamo, Ilma
1943 Tuderus, Tudeer (-suku) – US I. SSJ 16. Helsinki 1943–46
1960 Vanhan Ruoveden isäntäluettelot v. 1552–1721. – Vanhan Ruoveden historia I, Liiteosa. Vammala

Paalasmaa, Väinö 1932
Piirteitä Ruskon pitäjän menneisyydestä I–II. Turku

Paarma, Jukka
1980 Hiippakuntahallinto Suomessa 1554–1604. Diss. SKHST 116. Helsinki–Pieksämäki
2003a Canutus Johannis. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Follingius, Petrus Nicolai. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004 Henricus Canuti. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna

Paasio, Veikko 1986
Lokalahden historia. Uusikaupunki

Paaso, Hannes
1964 Iin nimismiehiä. – Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliitto. Vuosikirja 1963–1964. Oulu
1965 Pecklinius. – Genos

Palletvuori, O(skar) A(lbinus) & al. 1929
Elämäkerrallisia tietoja Teuvan vakinaisista papeista. – Teuvan kirkon juhlajulkaisu 19 8/12 29. Toimittanut O. A. Palletvuori. Helsinki

Palmén, E(rnst) G(ustaf) 1919
Maexmontan-suvun esivanhemmista kuuden sadan vuoden ajoilta. – SSV 2 1918. Helsinki

Palo, T(oivo) I(lmari) 1952
Eräs julkaisematta jäänyt postillakäännös 1600-luvun lopulta. – TAik

Palola, Ari-Pekka
2000 Kirkko keskellä kaupunkia. Oulun kirkkohistoria I vuoteen 1870. Hämeenlinna
2004 Härkäpää, Ericus Matthei. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Stodius, Martinus Henrici. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Papunen, Pentti
1959–72 Rauman seudun historia I–II. Rauma
1983 Hämeenkyrön keskiaika ja 1500-luku. – Hämeenkyrön historia I. Vammala

Paromaa, Eero 1939
Suomen oppisivistyneistön sukunimistä 1600-luvulla. – SSV 23 1939. Helsinki

Parvio, Martti
1959 Isaacus Rothovius, Turun piispa. Diss. SKHST 60. Helsinki–Forssa
1990 Piispa Ericus Erici (Sorolainen) ja hänen postillansa. – Ericus Erici, Postilla II. Näköispainos. Toimittanut Martti Parvio. SKS Toim. 521. Helsinki–Jyväskylä

Paucker, H(ugo) R(ichard) 1849
Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihenfolge zusammengestellt. Reval

Pekkanen, Tuomo 1983
Suomen uuslatinalainen runous ennen Turun akatemian perustamista. – Collegium scientiae. Suomen oppihistorian kehityslinjoja keskiajalta Turun akatemian alkuaikoihin. Toimittanut Jussi Nuorteva. SKHST 125. Helsinki–Saarijärvi

Pertola, Esko 1986
Kokemäki kirja. Kokemäki

Perälä, Seppo 2004
Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. – Genos

Perälä, Väinö
1909 Boëtius Murenius. Turun kymnaasin lehtori ja Ahvenanmaan piirin rovasti. – SKHSP 8 1907–1908. Helsinki–Jyväskylä
1921 Lehtiä Tornion kaupungin historiasta. – Tornio 1621 12/5 1921. Oulu
1928 Eskil Petraeus, Turun yliopiston professori ja hiippakunnan piispa 1593–1657. Diss. SKHST 25. Turku
1937 Lisäpoimintoja Boëtius Mureniuksen papereista. – SKHSV 11–14 1921–1924. Helsinki
1949 Maarian pitäjän historia II osa. 3. Maaria 1600–1865. Turku
1958 Turun tuomiorovastinviran vaiheita. – THArk 14. Turku
1959 Paattinen 1359–1959. Turku
1963 Mynämäki 1260–1960. Turku

Petander, C(arl)-B(irger) J(ohan)
1967 Kungliga Österbottens infanteriregemente i trettioåriga kriget. – Österbotten 1967. Årsbok utgiven av svensk-österbottniska samfundet. Vasa
1971 Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid. Arkiv för svenska Österbotten nr 11. Skrifter utgivna av svensk-österbottniska samfundet nr 27. Vasa

Pihlajamaa, Lauri 2000
Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999. Tukholma–Tallinna

Pihlajaniemi, Markku 2003
Haustramniuksille kantaäiti. – Juuret 2/2003

Piispa, Matti 2005
Mennander, Jonas. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna

Pipping, Fredr(ik) Wilh(elm) (red.) 1856–1857 (jäljennöspainos 1967)
Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska, äfvensom öfver några andra arbeten, innehållande någon uppsats på detta språk, eller annars ledande till dess kännedom. – Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista, kuin myös muutamista muista teoksista, joissa löytyy joku kirjoitus Suomen kielellä, tahi joku johdatus sitä tuntemaan. SKS toim. 20. Helsingfors (jäljennöspainos Porvoo)

Pirinen, Kauko
1956 Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla. Diss. SKHST 58. Helsinki–Forssa
1962 Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa. SKHST 62. Helsinki–Pieksämäki
1969 Suomen kirkollisen aluejaotuksen kehitys. – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli II. Seurakuntamatrikkeli. Helsinki–Pieksämäki
1976 Keskiajan ja uskonpuhdistuskauden tuomiokapituli. – Turun tuomiokapituli 1276–1976. Toimittanut Kauko Pirinen. Turku–Loimaa
1991 Suomen kirkon historia 1. Keskiaika ja uskonpuhdistuksen aika. Porvoo

Pitkänen, Kari 1992
Historiallisen ajan Halikko kunnallishallinnon alkuun. Jyväskylä

Pitkäranta, Reijo
2003 Flachsenius, Johannes. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004a Suomen kirkkojen latina EFIL Ecclesiarum Finlandiae Inscriptiones Latinae. Piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja hautausmailla. SKHST 193. SKS Toim. 1000. Helsinki–Hämeenlinna
2004b Justander, Ericus. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2006 Pihlman, Isaacus. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna
2007a Svenonius, Enevaldus. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna
2007b Thauvonius, Abraham. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Platen, Magnus von 2000
Rudeen, Torsten. – SBL 30. Stockholm

Poppius, Liisa
1943 Poppius (-suku). – US I. SSJ 16. Helsinki 1943–46
1954 Margareta Tammelinin tarina. – Genos

Poukkula, Antti 1978
300-vuotisen Kuusamon seurakunnan paimenten kronikka. Kuusamo

Pousar, Jarl
1973 Släkten Kepplerus–Keppler. – Genos
1975 (Släkten) Wichtman–Sciurenius. – Släktbok Ny följd II:5. SSLF 412. Borgå 1965–77
1978 Släkthärvan Tammelin–Tammelander och stallmästaren Erik Nupuinen. – Genos
1990 Släkten Aquilinus–Hacklin i Vichtis. – Genos
1991 Finnerus, Finér. – Genos
1992 Margareta Jöransdotter Agricola. – Genos
1994 Isthmenius–Istman. – Genos
1996 Släkten Reilin från Lojo. – Genos
2000a Kyrkoherden Johannes Procopaeus i Vichtis och hans ättlingar. – Genos
2000b Prelaterna Wenne i Åbo. – Genos
2001 Tiedonantoja: Lagus. – Genos
2002 Ståhlfot. – Genos

Pusa, Maijaliisa 1972
Salonius. – Genos

Qvarnström, Ingrid
1936 Släkten Silvan under 1600- och 1700-talen. – SSV 18 1934. Helsinki
1941 Tillägg till släkten Melanders i Pyhämaa genealogi. – Genos
1945 Kumlingen pappilassa. Sukutarina 1700-luvun Ahvenanmaalta. Suomentanut Sirkka Rapola. Liite: Sukutaulut Kumlingen Silvan-suvusta. Helsinki

Radloff, Fredric Wilhelm 1795 (faksimile 1968)
Beskrifning öfver Åland. Åbo

Ramsay, August
1924 Esbo. Esbo socken och Esbogård på 1500-talet. Helsingfors
1936 (uusi painos 1986) Espoo II. Espoon pitäjä ja kartano 1600-luvulla (suomennos). Jyväskylä

Ramsay, Jully 1909–16
Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors

Ramsdahl, Carl 1943
"Landsens skola". Ålands pedagogi, som upphörde att arbeta för 150 år sedan. – Åländsk odling. Årsbok 1943. Mariehamn

Rancken, Einar 1928
Släkten Rancken i Finland. Andra upplagan. Helsingfors

Ranta, Raimo 1994
Kirkko ja seurakunta. – Anja Sarvas & Raimo Ranta, Teuvan historia vuoteen 1795. Vaasa

Ranta-Knuuttila, Antti 1987
Eräkausi ja asutusvaihe vuoteen 1627. – Liisa Ruismäki, Kauhajoen historia. Esihistoriasta vuoteen 1918. Jyväskylä

Rantatupa, Heikki
1983 Järviseutu isostavihasta 1800-luvun puoliväliin. – Järviseudun historia I. Esihistoriasta 1850-luvulle. Toimittaneet Heikki Junnila ja Heikki Rantatupa. Vaasa
1988 Alatornion historia. Tornio–Jyväskylä

Rein, G(abriel)
1944 Lohjan historia. Julkaistu Lohjan kotiseutututkimuksen ystäväin toimeksiannosta I. Helsinki
1945 Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. – Genos

Rimpiläinen, Olavi
1978 In labore et aerumna. Luterilaisten seurakuntien papinvirkojen hoito isonvihan aikana Suomessa. SKHST 107. Helsinki–Joensuu
1979 Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. – SKHSV 68–69 1978–1979. Helsinki–Loimaa

Ringbom, Åsa & Remmer, Christina 2005
Sund och Vårdö. Ålands kyrkor 3. Utgivet av Ålands landskapsregering/museibyrån. Mariehamn

Rinta-Tassi, Osmo 1980
Kurikan historia I. Vaasa

Ruismäki, Liisa 1987
Kauhajoen historia. Esihistoriasta vuoteen 1918. Jyväskylä

Rundt, Olav
1987 Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. – Genos
1988 Den nyländska släkten Brenners äldsta led. – Genos
1989 Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. – Genos
1991 Släkten Alftans ursprung. – Genos
1994 Schilling. – Genos

Rytkönen, Raili
1978 Suur-Iin historia 1700–1870. Kajaani
1992 Vanajan historia II. Vanajan ja Hämeenlinnan maaseurakunnan historia uuden ajan alusta kunnallishallinnon alkuun 1868. Jyväskylä

Rytö, Esko 2000
Sylvius–Silvius (-suku). – Genos

Rämä, Irja (toim.) 1995
Lisäyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bibliografiaan Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista – Tillägg till Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska av Fredrik Wilhelm Pipping. HYKJ. Helsinki

Saarenheimo, Juhani 1974
Vanhan Pirkkalan historia. Tampere

Sacklinius, A(dam) G(erhard) 1785
Kort beskrifning öfwer Laetala socken och kyrka. – Åbo Tidning nr 4–5 1785

Sainio, Matti A(ntero) 1978
Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656. Årsböcker i svensk undervisningshistoria Årgång LVIII 1978. Stockholm–Klippan

Salminen, Seppo
1978 Enevaldus Svenonius 1. SKHST 106. Diss. Helsinki–Rauma
1985 Enevaldus Svenonius 2 (1664–1688). SKHST 134. Helsinki–Jyväskylä

Salminen, Tapio
2007a Joki ja sen väki. Kokemäen ja Harjavallan historia I:1. Jyväskylä
2007b Kokemäen ja Harjavallan papisto ennen vuotta 1870. – Tuula Hockman & Tapio Salminen, Kokemäen ja Harjavallan historia I:2. Jyväskylä

Salminen, V(iktor) 1905
Köyliön pitäjän historia. SKS Toim. 47. Pitäjänkertomuksia VII. Helsinki

Salomies, Ilmari 1944–62
Suomen kirkon historia I–III. Helsinki 1944, 1949, 1962

Sandholm, Åke 1973
Kyrkan och hospitalshjonen. En undersökning rörande omsorgen om de sjuka och fattiga i välfärdsanstalterna i Finland. SKHST 88. Helsinki–Turku

Santavuori, Martti 1981
Merikarvian historia 1900-luvun alkuun. Vammala

Sarva, Gunnar
1940 Muutamia havaintoja Suomen aatelittomien säätyläissukujen alkuperästä 1500-, 1600- ja 1700-luvulla. – SSV 24 1940. Helsinki
1944 Muistiinpanoja Arctopolitanus-suvusta. – Genos

Sarvela, Jaakko
1980 Jaakko Ilkan suku. – SSV 41. Helsinki–Lahti
1986 Täydennyksiä Niilo Liakan teokseen Ilmajoen pitäjä. Ilmajoki

Schalin, Olav D(aniel)
1946 Kulturhistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finlnad I. Diss. SSLF 305. Helsingfors
1955 Församlingen och prästerskapet. Pargasbyggdens historia. Del I.2. Åbo
1963 Ur Pargas församlings herdaminnen. – Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok för Borgå stift. 1963. Vasa
1974 Lütter–Lythraeus. – Genos

Selander, Väinö
1942 Karkun pappila ja seurakunnan papisto. Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen julkaisuja XIII. Vammala
1950 Karkun vanhaa aatelia. Eräitä sukuhistoriallisia tietoja näistä ja näitten suvuista. Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen julkaisuja XXII. Vammala

Selinheimo, Vilho
1923 Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla I. – SSV 7 1923. Helsinki
1925 Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. – SSV 9 1925. Helsinki
1936a Ha(a)rtman–von Haartman sukujen alkuperästä. – Genos
1936b Indrenius, Indrén, Indrelius, Indrell ja Indraeus sukujen alkuperä ja alkuvaiheet. – SSV 18 1934. Helsinki

Seppälä, Hannes 1939
Loimaan historia I. Seurakuntaelämä. Turku

Seppälä, Santeri
1937 Laihian papit. – Laihia. Vaasa
1952 Laihialla toimineet Reinius-nimiset papit. – Kytösavut 5

Silvanto, Reino 1930
Sammatti, Kuvauksia sen ja lähiseudun luonnosta, historiasta, Elias Lönnrotista y.m. Helsinki

Simolin, Albin 1916
Ett försvar för de finska prästernas flykt undan fienden under stora ofreden. – SKHS vuosik. II 1912. Helsinki–Jyväskylä 1916

Skottsberg, Carl 1951
Pehr Kalm Levnadsteckning. Levnadsteckningar över K. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter. Stockholm–Uppsala

Soikkeli, Kaarlo 1929–32
Vihti. Kuvauksia Vihdin kunnan luonnosta, historiasta ja kansan elämästä I–II. Helsinki 1929, 1932

Soininvaara, Heikki
1946a Castrén (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51
1946b Lisiä Castrén suvun alkuperän selvitykseen. – Genos
1949 Castrén–Ithalin. – Genos
1981 Hoffren-suvun varhaispoilvet. – Genos
1993 (†) Hoffrén-suvun Savon haara. – Genos

SRA III:1 1899
Svenska Riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718. Med understöd af statsmedel utgifven af Kongl. Riksarkivet genom E. Hildebrand. Tredje delen I. 1592–1594. Stockholm

Stenius, Sigurd & al. 1935
Stenius (-suku). – SSV 17 1933. Helsinki

Stenroth, Ove 1965
Länsmän i Kimito på 1700-talet. – Genos

Stiernman, A(nders) A(nton von) 1719 (näköispainos 1990)
Aboa literata. Turun akatemian kirjallisuus. Näköispainos ja suomennos vuonna 1719 julkaistusta alkuteoksesta. Suomennos Reijo Pitkäranta. Jälkisanat Matti Klinge. SKS Toim. 518. Helsinki–Jyväskylä (alkuperäisteos Tukholma)

Stockmann, Kristian
1993 Släkten Kiellin. – Genos
2006 Lojo-släkten Reilins härstamning. – Genos

Styrman, Lydia 1978
Bonelius. – Genos

Suistoranta, Kari & Asplund, Henrik 1997
Kemiön suurpitäjän historia I. Julkaisija Sagalundin museon kuntayhtymä. Tammisaari

Sumelius, Rafael
1945 Birkman i Birkala. – Genos
1946 Wesilaxius. – Genos
1947a Bidrag till Ruovesi församlings herdaminne. – Genos
1947b Några randanteckningar till släkten Thuronius' genealogi. – SSV 31 1947. Helsinki
1948 Tiedonantoja: Lilius, Reuter, Herpman. – Genos
1950 Viiala-släkterna. – SSV 33–34 1949–1950. Helsinki

Sumelius, Rafael & Appelberg, Eilif 1952
(Släkten) Fonselius. – Släktbok Ny följd I:3. SSLF 286. Helsingfors

Suolahti, Eino E(dvard) 1946
Porvarispoikien opinkäynti Suomen barokkiajalla. Diss. Helsinki–Porvoo

Suolahti, Gunnar 1919
Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo

Suomen hopeaveroluettelot 1571
Varsinais-Suomi 1892 (toim. A. G. Fontell)
Finlands sölfskattsregister af år 1571. Utgifna af A. G. Fontell. Första häftet: Egentliga Finlands söfkattregister. Tr. på Finska Historiska Samfundets bekostnad. Helsingfors
Uusimaa 1912 (toim. Kaarle Soikkeli)
Uudenmaan hopeavero ja hopeaveroluettelo v. 1571 – Nylands silfverskatt och silfverskatteregister för år 1571. Suomen Historiallinen Seura – Finska Historiska Samfundet. Helsinki
Häme 1944 (toim. John E. Roos)
Suomen hopeaveroluettelot 1571 III Häme – Finlands silverskatteregister 1571 III Tavastland. Suomen historian lähteitä V, 3, julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Helsinki
Satakunta 1953 (toim. Mauno Jokipii)
Suomen hopeaveroluettelot 1571 IV Satakunta – Finlands silverskatteregister 1571 Satakunta. Suomen historian lähteitä V, 4, julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Turku
Ahvenanmaa 1965 (toim. Gunvor Kerkkonen)
Suomen hopeaveroluettelot 1571 VI Ahvenanmaa – Finlands silverskatteregister 1571 V Åland. Suomen historian lähteitä V, 5, julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Helsinki–Turku
Pohjanmaa 1985 (toim. Matti Walta)
Suomen hopeaveroluettelot 1571 VI Pohjanmaa – Filands silverskatteregister 1571 VI Österbotten. Suomen historian lähteitä V, 6, julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Helsinki

Suvanto, Seppo
1954 Akaan historia (I) – Toijala–Kylmäkoski–Viiala. Vammala
1960 Katsaus Hämeen-Satakunnan vaiheisiin 1550–1700. – Hämeen historia II vuodesta 1540 vuoteen 1721. Hämeenlinna
1992 Ruotsin vallan aika. – Kalvolan historia I. Hämeenlinna

Suvanto, Seppo & Autio, Veli-Matti 2003
Carpelan (1400–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna

Säihke, Irja 1949
Kirkolliset laitokset ja olot. – Someron historia I. Forssa

Söderlund, Göran
1975 Den nyländska släkten Krooks äldre genealogi. – Genos
1977 Släktkretsen kring Andreas Sigfridi Borgensis. – Genos

Söderström, Eric
1956 Tacku. – Genos
1958 En bortglömd gren Blom av stammen Blom–Florinus–Florin. – Genos

Söderström, Eric Olof (†) 1970
Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. – SSV 39. Turku

Söderström, Eric & Dyhr Sylvin, Ingeborg 1960
(Släkten) Weckman från Veckelax. – Släktbok Ny följd II:1–2. SSLF 412. Helsingfors

Takolander, Alfons 1930
Ekenäs stads historia Del I. Till stora ofreden. Ekenäs

Tallgren, A(arne) M(ichaël)
1933 Montin-suvun esi- ja alkuhistoria. Turku
1938 Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilta. – HArk 44. Helsinki

Tamminen, Sakari
1981 Maamme vanhinta kirkollista väestökirjanpitoa Teiskossa 1600-luvulla. – Genos
1991 Auran Akatemiasta Vironniemen kirkkoherraksi (= Andreas Laurentii Nycopensis). – Genos

Tarkiainen, Kari
2003a Collin, Jakob. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003b De la Gardie, Magnus Gabriel – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2005 Martinus Olavi (noin 1510–1585). – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Ruotsin ja Venäjän rauhanneuvottelut 1557. Mikael Agricola Ruotsin lähetystön jäsenenä. SKS Toim. 1104. Helsinki–Jyväskylä

Tarkiainen, Viljo 1921
Kuka oli Huonen-Speilin tekijä (suomentaja) J. M.? – Virittäjä 25.

Teerijoki, Ilkka 2003
Cajanus, Daniel. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna

Tegengren, Helmer 1943
Kronoby sockens historia. Åbo

Tena, M(auri) V(eikko) 1947
Sotkamon seurakunnan 300-vuotismuisto. Toimittanut M. V. Tena. Kajaani

Tengström, Jac(ob)
1820–22 Afhandling om Presterliga Tjenstgörningen och Aflöningen i Åbo Erke-Stift. Utgifven af Domkapitlet i Åbo I–III. Åbo
1827 Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia VI. Åbo

Tering, Arvo 1984
Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710. Publicationes Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis V. Tallinn

Teräsvuori, Kaarlo
1937a "Ruumiin runot" Kiikalan kirkkoherran Laurentius Johannis Sareniuksen muistoksi. – Genos
1937b Elephantin ja Tarwoniuksen suvuista. – SSV 19–20 1935–1936. Helsinki

Tiitola, V(ihtori) 1931
Seurakunta- ja pitäjänelämää Liedossa 1800-luvun puoliväliin. Ylipainos Liedon historiasta. Turku

Tiililä, Osmo 1961
Rukoilevaisten kirjoja. SKS Toim. 270. Helsinki–Forssa

Toivanen, Pekka
1990a Eräkaudesta uskonpuhdistuksen aikaan. – Pekka Toivanen & Aulis Forss, Raahen tienoon historia I. Salon emäpitäjän ja Raahen kaupungin historia esihistoriasta isonvihan loppuun. Jyväskylä
1990b Salon pitäjä uskonpuhdistuksen ajoista karoliinisen kauden lopulle. – Ibid.

Tornberg, Matleena 1972
Varsinais-Suomen kirkko- ja hallintopitäjät sekä niiden väliset aluesiirrot 1500-luvulta 1900-luvulle. – THArk 27. Turku

Toropainen, Veli Pekka
2001a Liedon Spåra-suvun jälkipolvia. – Genos
2001b Porvarisvaimo Karin Hakola ja hänen perheensä 1500- ja 1600-lukujen Turussa. – Genos
2002–2006 Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. – Genos 2002:2-4, 2003:1–3, 2004:1,3, 2005:1,2, 2006:1
2003a Hämeenlinnan pormestari Johan Persson Aalmanin perhe. – Genos
2003b Skottirotta ja Ruotsin koira. – Turun ulkomaalainen porvaristo vuosina 1600–1660. – Genos
2005a Luvian talonpoikaispurjehdus 1600-luvulla. – Genos
2005b Turun kaupungin hopeaveroluettelo 1571. – Genos
2006 Påval Ketaran perilliset. – Genos
2013 Kokemäen Säpilän Paturi ja Haistilan Härkälän nimismiessuku. – Genos

Tuhkanen, Tuija 2005
"In memoriam sui et suorum posuit". Lahjoittajien muotokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle. Diss. Åbo Akademis förlag. Turku

Tuppurainen, Erkki 2004
Reformaatio ja puhdasoppisuus (1540–1721). – Reijo Pajamo & Erkki Tuppurainen, Kirkkomusiikki. Suomen musiikin historia. Helsinki–Porvoo

Tuulasvaara, Jaakko 1960
Suur-Kalajoen historia II. Isostavihasta pitäjän jakoon. Kokkola

Tuurala, Anita
1977 Arctopolitanus. – Genos
1982 Lisätietoja Keckonius- ja Frosterus-sukujen varhaispolviin. – Genos

Tyrkkö, Martti 1948
Kajaanin kaupungin historia II. Vv. 1717–1809. Kajaani

Törnblom, Lena 1994
Församlingarna i Johans hertigdöme 1556–1562. – Genos

Uppsala katedralskolas matrikel 2003Uppsala katedralskolas matrikel 1719-1806 : med tillägg för åren 1674-1681 och 1688. Utgiven av Ragnar Norrman och Birgit Stenmark. Uppsala stifts herdaminne III:2
Urpilainen, Erkki 2005
Munster, Johannes. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna

Utterström, Bengt 1973
Släkten Rechardts tidigare led. – Genos

UÅSD 1626–32 (utg. 1886–1890)
Utdrag ur Åbo stads dombok 1626–1632, utgifna af Carl v. Bonsdorf. Bidrag till Åbo stads historia III, IV. Helsingfors

UÅSD 1635–38 (utg. 1891–1905)
Utdrag ur Åbo stads dombok 1635–38, utgifna af Torsten Hartman (1635–37) & Alb. Hästesko (1638). Bidrag till Åbo stads historia utgifna på föranstaltande af Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum Första serien VII-IX, XIII. Helsingfors

Vahtola, Jouko
1977 Liminkalaisten historiaa. – Liminka 1477–1977. Toimittanut Seija Korte. Oulu
1981 Pudasjärven seurakunnan historia. Pieksämäki
1986 Muhoksen seurakunnan historia. Pieksämäki
1996 Kiinteän asutuksen synnystä kappeliseurakunnan perustamiseen. – Rovaniemen historia kotatulilta savupirtin suojaan vuoteen 1721. Jyväskylä
1997 Vaikea vuosisata (1601–1721). – Keminmaan historia. Jyväskylä
1998 Katolisen kirkon ja uskonpuhdistuksen aika (noin 1350–1595). – Iin seurakunnan historia. Jyväskylä
2003a Bång, Abraham Erici. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Cajanus (1600–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003c Calamnius (1600–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003d Castrén (1600–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003e Fellman (1500–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003f Forbus (1500–1800) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003g Fordell (1400–) suku. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004 Frosterus (1500–) suku. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2005a Lithovius (1500–) suku. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2005b Ljungo Thomae. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2005c Mathesius (1500–1900) suku. – SKB 6. Helsinki–Hämeenlinna
2006 Rungius, Nicolaus. – SKB 8. Helsinki–Hämeenlinna
2007 Tornaeus, Johannes. – SKB 9. Helsinki–Hämeenlinna

Wallenius, H(elmer) 1946
Wallenius. Kolmas sukukirja. Kuopio

Walli, Harry W(aldemar) 1958
Montan-suvuista. – Genos

Wallinheimo, J(uho) W(alfrid) 1954
Seurakunta. – Längelmäveden seudun historia II. Kangasalan historia II. Hämeenlinna

Vallinkoski, J(orma)
1947 Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. – SSV 31 1947. Helsinki
1950 Henkilö- ja paikannimihakemisto Turun tuomiokapitulin pöytäkirjoihin 1656–1661. SKHS toim. 3, liite. Helsinki
1952 Milloin Maskun Hemmingin virsikirja ilmestyi? – Ramus virens in honorem Aarno Maliniemi. SKHST 52. Helsinki–Forssa
1958 Lisiä Laguksen ylioppilasmatrikkeliin. – Genos
1962–69 Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. Die Dissertationen der alten Universität Turku (Academiae Aboënsis) 1642–1828 samt Registerband. HYKJ 30. Helsinki

Wallquist, Olof 1811
Utkast till en Hand-Bok öfwer Ecclesiastiqua Befordrings-Mål, med Historiska anmärkningar om Lagar och brukligheter i dessa Ärenden från Reformationen och till närwarande tid. Andra Upplagan. Stockholm

Wanne, Olavi
1942 Pieniä löytöjä: Turun tuomiokirkon taloudenhoitajasarja: Claudius Alanus. – Genos
1946 Polviander (-suku). – US I. SSJ 16. Helsinki 1943–46
1947 Bergius (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51

Wanne, Olavi & Blomstedt, Yrjö 1947–48
Mennander (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51
Justander (-suku). – Ibid.

Vappula, Jorma 1999
Ikaalisten entisen emäpitäjän historia II 1641–1721. Vammala

Vartiainen, A(arne) 1931
Kajaanin kaupungin historia I. Isonvihan loppuun. Kajaani

Vartiainen, J(ohan) V(ilhelm) 1904
Loimaan pitäjän kirkkoherrojen sarja 1632–1865. Julk. J. V. Vartiainen. – SKHSP 3 1902–1903. Porvoo

Wehmanen, H(enrik) W(erner) 1939
Lapuan seurakunnan vakinaiset papit 1582–1939. Lapua

Vesanen, Pentti 1978
Ruoveden seurakunnan vaiheita 1560–1978. Jyväskylä

Westén, A(ron) 1799–1814
Svenska hofclericiets historia 1. Ifrån konung Gustaf I:s till drottning Christinas tid; 2. Ifrån konung Carl X Gustaf til och med konung Carl XII:s död. Stockholm & Örebro

Westerlund, A(dolf) W(ilhelm) 1923
Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623–1923 I–II. Åbo

Widén, Bill 1968
Prästmötet i Åbo stift 1629–1864. SKHST 77. Helsinki–Porvoo

Vihantola, Jussi 1985
Haapajärven seurakunnan elämää. – Haapajärven kirja, toimittanut Teppo Vihola. JYY:n kotiseutusarja n:o 22. Jyväskylä

Viikki, Raimo
1973 Suur-Huittisten historia II. Punkalaitumen eroamisesta kunnallisen itsehallinnon alkuun n. 1639–1860. Lauttakylä
2003 Joroisten historia I. Säätyläispitäjän vaiheet esihistorialliselta ajalta kunnallisen itsehallinnon alkuun 1860-luvulla. Keuruu

Vilkuna, Kustaa H(eikki) J(uhani)
1994 Valtakunnan eduksi isänmaan kunniaksi ruukinpatruunalle hyödyksi. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla. Diss. Hist. tutk. 188. Helsinki–Tampere
1996 Arkielämää patriarkaalisessa työyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa. Hist. tutk. 196. Helsinki
2006 Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Hist. tutk. 229. Helsinki–Vaajakoski

Wilmi, Jorma 1997
Sotkamon historia. Jyväskylä

Wilskman, Atle
1914 (Släkten) Gammal. – Atle Wilskman, Släktbok I. SSLF 107. Helsingfors
1917a Bidrag till släkten Procopaeus' äldsta historia. – SSV 1 1917. Helsinki
1917b (Släkten) Sevonius, Sevón. – Atle Wilskman, Släktbok II. SSLF 138. Helsingfors
1919 Om släkten Ulnerus–Ullners ursprung. – SSV 2 1918. Helsinki
1919–20 (Släkten) Florinus, Florin, Blom. – Atle Wilskman, Släktbok II. SSLF 138. Helsingfors 1920 (Släkten) Salmenius, Salmén, Sallmén. – Ibid.

Windell, C(arl)-G(östa) 1970
Fyra präster Kiellin. Några torra biografiska anteckningar och källhänvisningar rörande prästsläkten Kjellinus, Kellinus, Kilinus. – Åländsk odling. Årsbok 1970

Winquist, Folke 1957
Högvärdiga prostar och andra tjänare i Eckerö Sanct Lars. – Sanct Olof 1957. Mariehamn

Wirilander, Kaarlo 1963
Almuteiden kulkijoita. Viipurin hiippakunnan papisto isonvihan raskaassa maanvaivassa. – In arce et vigilia. Studia historico-ecclesiastica in honorem Ilmari Salomies. SKHS toim. 66. Helsinki–Forssa

Virkkunen, A(rtturi) H(eikki) 1919 (2. painos 1953)
Oulun kaupungin historia I. Oulu

Virrankoski, Pentti
1956a Uskonpuhdistuksesta isoonvihaan. – Suur-Kalajoen historia I. Kokkola
1956b Kauhavan seurakunnan papisto 1650–1956. – Kauhavan Joulu
1969 Lauraeus, Calamnius, Ilken. – Genos
1973 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia 3. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1600-luvulla. Oulu
2003a Arctophilacius, Petrus Michaelis. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003b Brennerus, Isaacus. – SKB 1. Helsinki–Hämeenlinna
2003c Cajanus, Erik (Paltamon kirkkoherra). – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003d Cajanus, Erik (Kruunupyyn kirkkoherra). – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003e Cajanus, Johan. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003f Calamnius, Joseph. – KB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2003g Esaias Mansvetuksenpoika. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004 Fortelius, Ericus Matthiae. – SKB 3. Helsinki–Hämeenlinna
2005a Lauraeus, Olaus. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna
2005b Laurila, Olli. – SKB 5. Helsinki–Hämeenlinna
2006 Pictorius, Johannes Olai. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Wirzenius, Allan 1949
Wirzenius, Wirzén (-suku). – US II. SSJ 19. Helsinki 1947–51

Voipio, Pentti J(ohannes)
1958 Agricola, Rossman. – Genos
1967 Kirkkoherra Georg Ståhlbergin isän nimi. – Genos
1988 Someron kappalainen Simon Achrenius oli Grelsinpoika, ei Georgin. – Genos
1994 Kekkoset Suomen asuttajina. Erään suomalaisen talonpoikaissuvun kartoitusta. SSJ 47. Helsinki–Pieksämäki

Vähäkangas, Tapio
1975 Lisäyksiä Simon Matthaein vaimon sukutauluun. – Genos
1979 Geet. – Genos
1991 Calamniusten esipolvet. – Genos
1993 Tenholan Maijala ja Grindin suku. – Genos
1994 Mynämäen kirkkoherra Olavi ja Korron suku. – Genos
1998a Lohtajan Granbergien esivanhemmat. – Genos
1998b Peder Dansken jälkeläiset. – Genos
2000 Karpalaisten naispuolisia sukuhaaroja. – Genos

Väinölä, Tauno (toim.) 1995
Vanha virsikirja. Vuoden 1701 suomalainen virsikirja. Toimittanut sekä johdannon ja selitykset laatinut Tauno Väinölä. Helsinki–Pieksämäki

Wälikangas, Eino 1925
Lohjelm. – SSV 9 1925. Helsinki

Väänänen, Kyösti
1975 Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli. SKHST 95. Helsinki–Kuopio
1987a Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. SSLF 538. Helsingfors–Borgå
1987b Suomen kirkollisen arvonimistön synty ja kehitys – kappale ranki- ja tittelilaitoksen historiaa. – SKHSV 76 1986. Helsinki–Valkeakoski
1990 Paimenmuistot – papiston henkilöhistoriantutkimuksen perusteokset. – SKHSV 79 1989. Helsinki–Jyväskylä
2001 Rovasti Jakob Ritzin avioliitot. – Genos
2003 Carstenius, Henricus. – SKB 2. Helsinki–Hämeenlinna
2004 Idman, Nils. – SKB 4. Helsinki–Hämeenlinna
2006 Nycopensis, Nicolaus Laurentii. – SKB 7. Helsinki–Hämeenlinna

Ylikangas, Heikki
1963 Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä. Maaanlain ensimmäinen suomentaja. – HAik
1973 Lohjalaisten historia Ruotsin vallan vuosisatoina. – Lohjalaisten historia 1. Helsinki
1989 Tervasta teollisuuteen. Ylihärmän kehitys varhaisista ajoista nykypäivään. Vaasa

Ylönen, Aulikki 1969
Pöytyän, Yläneen ja Oripään historia vuoteen 1865. Helsinki

Zidbeck, Aulis 1977
Zidbeck-suku. – Genos

Åkerblom, Bror
1962a Kvevlax historia. Vasa
1962b Vörå sockens historia I. Vasa
1968 Maxmo sockens historia. Vasa
1971 Oravais sockens historia. Vasa
1972 Munsala sockens historia. Vasa

Åkerblom, K(arl) V(ilhelm)
1928 Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620–1680. – SSV 11 1927. Helsinki
1929 Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680–1750. – SSV 12 1928. Helsinki
1933 Vasa-släkten Backman. – SSV 14–15 1930–1931. Helsinki
1938 Lappfjärds historia. Första delen. Wasa
1941 Korsholms historia. Första delen. Vasa
1950 Pedersöre storsockens historia intill 1865. Jakobstad

Åkesson, E. & Carlquist, Gunnar 1916
(Släkten) Åkesson (Carlquist). – Atle Wilskman, Släktbok I. SSLF 107. Helsingfors

Åström, Sven-Erik
1949 Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV. Toimittanut Sven-Erik Åström. Vaasa
1950 Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722–1808. En socialhistorisk undersökning. Diss. BNF 95:1. Helsingfors

Öhman, Björn 1984
Iniö kapellbohl fram till år 1790. – Iniö skärkommuns historia. Del I. Åbo

Österbladh, Kaarlo 1933
Pappissäädyn suomalaiset edustajat Ruotsin valtiopäivillä 1642–1800. – SKHSV 21 1931. Helsinki

Östergren, Olof 1915–1953 (–1972)
Nusvensk ordbok A–Ö (I–X). Stockholm 1915–1972 (jäljennöspainos kahdeksana niteenä Stockholm – Beccles & London)

 

Lyhenteitä

BNF    Bidrag till kännedom af / om Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten
BVL    Bidrag till kännedomen af vårt land
HArk    Historiallinen Arkisto, julkaissut Suomen Historiallinen Seura
HFKP    Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet
Hist. tutk.    Historiallisia tutkimuksia, julkaissut Suomen Historiallinen Seura
HYKJ    Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja
JYY kss.    Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseutusarja
KA    Kansallisarkisto
LHKMV    Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirja
PHT    Personhistorisk Tidskrift
SBL    Svenskt biografiskt lexikon
SKB    Suomen kansallisbiografia
SKHS m.    Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran monisteita
SKHS ptk.    Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran pöytäkirjat
SKHST    Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia
SKHSV    Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja
SKST    Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
SMYA    Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
SRA    Svenska Riksdagsakter
SSJ    Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja
SSLF    Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SSV    Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja
TAik    Teologinen Aikakauskirja - Teologisk Tidskrift
THArk    Turun Historiallinen Arkisto
TYJ    Turun Yliopiston Julkaisuja
US    Uusi Sukukirja
UÅSD    Utdrag ur Åbo stads dombok
VMK    Varsinais-Suomen Maakuntakirja

Yhteystiedot

Biografiakeskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 2 B, HelsinkiOta yhteyttä
Palaute

© Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI

Palaute Yhteystiedot